česky english deutsch polski >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník a okolí 2

Základní informace

Jedná se o soustavu vodních nádrží a rozsáhlými porosty rákosin mezi městy Ostrava, Rychvald a Bohumín v nivě řeky Odry. Území tvoří pět rybníků: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura a Nový stav a protékají jím dva vodní toky – Vrbická a Bohumínská Stružka. Mimo to do Nového stavu ústí potok Bystřinka. Heřmanický rybník slouží od roku 1972 k zadržování slaných důlních vod. S tím souvisí i specifické složení rybniční vody, která je silně mineralizovaná a obsahuje zvýšený obsah jódu a bóru. Zbylé rybníky jsou rybníkářsky obhospodařovány. Území je součástí sítě Natura 2000 jakožto evropsky významná lokalita (EVL) Heřmanický rybník, jejíž výměra činí 478.9617 ha a zahrnuje všechny jmenované rybníky. Hlavním předmětem ochrany je zde čolek velký (Triturus cristatus), který se rozmnožuje v tůních s bohatou vodní vegetací a bažinách v okrajových partiích rybníků s rozsáhlými rákosinami. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Heřmanický rybník

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i ryba piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis).

Misgurnus fossilis

Piskoř pruhovaný

Piskoř pruhovaný je sladkovodní ryba s mnoha zvláštnostmi. Vyhledává zabahněné pomalu tekoucí či stojaté vody včetně některých rybníků, žije u dna, kde se zahrabává do substrátu, má schopnost doplňkového střevního dýchání, která značně zvyšuje odolnost tohoto druhu k nepříznivým podmínkám, takže přežije i krátkodobé přechodné vyschnutí vody. Další zvláštností je jeho citlivost na změnu atmosférického tlaku. S blížícími se tlakovými změnami vyplouvá piskoř k hladině a čile se pohybuje. Díky tomu byl chován v domácnostech a využíván jako přírodní barometr – odtud také pochází jeho anglické pojmenování Weatherfish. Tento ohrožený druh žije v Heřmanickém rybníce a ve Vrbické stružce.

GPS pozice

N 49° 52.703', E 18° 17.522'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz