česky <<< >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Přírodní rezervace Štěpán

Základní informace

Rezervace chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Na tyto ekosystémy je vázán výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů, především vodních a mokřadních. Vyhlášena byla v roce 1994 na katastrech Poruba a Děhylov na celkové ploše 45,2 ha a nachází se v nadmořské výšce 212 až 215 m.

Geologie a geomorfologie

Reliéf má charakter široké ploché nivy (řeky Opavy) budované hlinitopísčitými sedimenty s vložkami organických zemin. V okolí se nacházejí flyšové horniny kulmu, místy s náplavovými materiály či překryté sprašemi.

Flóra a fauna

Na hladině rybníka jsou vázána společenstva s kotvicí plovoucí, leknínem bělostným, dále společenstva s kriticky ohroženou nepukalkou plovoucí a stulíkem žlutým. Mokřad tvoří porosty rákosin, prostoupenými plochami vysokých ostřic, na rákosiny navazují bažinné vrbové křoviny. Břehové porosty obývá např. žabník trávolistý nebo kosatec žlutý. Na mokrých loukách kvete prstnatec májový. Území obývá celkem 10 druhů obojživelníků, např. skokan ostronosý a štíhlý či kriticky ohrožený čolek velký. Žijí zde rovněž 4 druhy plazů, mimo jiné užovka podplamatá. Celkem zde bylo zaznamenáno na 160 druhů ptáků, z toho 86 v území hnízdí. K nejcennějším patří kriticky ohrožený vodouš rudonohý a bukáček malý, dále silně ohrožené druhy lžičák pestrý, chřástal kropenatý, čírka modrá a bekasina otavní.

Anas clypeata

Čolek veliký

GPS pozice

N 49° 51.837', E 18° 11.847'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz