česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Niva Olše 5

Základní informace

Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů je domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů. Část území je chráněna jako přírodní památka Věřňovice, která byl vyhlášena v roce 1989 na území o rozloze 4,59 ha na ochranu různověkých porostů lužního lesa a je součástí evropsky významné lokality Niva Olše – Věřňovice, která byla vyhlášena na ochranu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) na rozloze 553,9969 ha. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha. Část pozemků v ptačí oblasti byla z důvody jejich ochrany vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz/…ity/v-lyngu/).

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i kriticky ohrožený skokan ostronosý (Rana arvalis).

R. arvalis_páření

Skokan ostronosý

Skokan ostronosý je lesním druhem, vyskytuje na vlhkých lesních loukách, rašelinných mokřadech a kolem lesních bažin. Rozmnožuje se v menších mělkých vodních nádržích s hloubkou nepřesahující 70 cm, někdy v periodických tůních. Sameček je v době rozmnožování na hlavě, většinou i na celém těle více či méně modře zbarven. Podle toho lze v době rozmnožování tento druh dobře rozeznat. Samičky kladou menší shluky vajíček (obvykle asi 2000 vajíček). Pulci metamorfují během června a července. Pohlavní dospělost je dosahována ve třetím roce života, dožívá se 8 až 12 let. Skokan ostronosý byl pozorován v tůních na Bezínku.

R. arvalis_samec

R. arvalis_samice

Užitečné informace

Kontakty Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.200', E 18° 26.612'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz