česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Niva Olše 2

Základní informace

Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů je domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů. Část území je chráněna jako přírodní památka Věřňovice, která byl vyhlášena v roce 1989 na území o rozloze 4,59 ha na ochranu různověkých porostů lužního lesa a je součástí evropsky významné lokality Niva Olše – Věřňovice, která byla vyhlášena na ochranu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) na rozloze 553,9969 ha. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha. Část pozemků v ptačí oblasti byla z důvody jejich ochrany vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz/…ity/v-lyngu/).

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů.

PP Věřňovice

Přírodní památka Věřňovice chrání téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Téměř celou plochu přírodní památky pokrývají různověké porosty lužního lesa. Přirozená druhová skladba byla na několika místech narušena výsadbami nepůvodních druhů, např. dubu červeného (Quercus rubra) a buku lesního (Fagus sylvatica). Z chráněných rostlin zde roste sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), vzácně se objevuje bledule jarní (Leucojum vernum). Porosty keřů jsou významné pro ptáky, především pěvce, kterých je zde 40 druhů. Hnízdí zde např. žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a lejsek šedý (Muscicapa striata).

Fagus sylvatica

Leucojum vernum

Quercus rubra

Užitečné informace

Kontakty Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.869', E 18° 25.061'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz