česky english deutsch >>>

Svatojánský okruh

Vítejte ve sv. Janu

Naučná stezka Svatojánský okruh prochází Národní přírodní rezervací Karlštejn, která byla pro jedinečný charakter přírody i v celoevropském měřítku vyhlášena už v roce 1955. V roce 2000 byla oceněna Diplomem Rady Evropy a je součástí soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Rezervace se rozkládá na ploše 1616 ha a je jádrovou zónou a centrem biodiverzity Chráněné krajinné oblasti Český kras. Už z tohoto důvodu se na činnosti a chování v rezervaci podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vztahují přísná ochranná pravidla.

Geologický podklad je tvořen sedimenty a méně vulkanity prvohorního stáří (silur – střední devon, 435 – 375 mil. let). Sedimenty jsou světově ceněné hlavně pro svůj obsah dobře zachovalých zkamenělých zbytků organizmů (fosílií). Mezi nejvýznamnějsí paří trilobiti, měkkýši, ale i drobní tentakuliti a graptoliti. Největší zastoupení mezi horninami mají karbonáty (vápence), které působením meteorických i říčních vod v mnoha místech zkrasověly. To podmiňuje i celkový charakter krajiny, který je velmi dynamický a až pohádkově romantický. Podnebí je poměrně suché, teplé s mírnými zimami. Roční srážkové úhrny zřídka přesahují 530 mm a průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8,5 – 9 °C. Mezi nejvýznamnější přírodní biotopy patří šipákové doubravy, dubohabrové, bukové a suťové lesy, lužní lesy v potočních údolích a teplomilné travinné a skalní stepi. Některé z krasových jeskyní i další podzemní dutiny jsou využívány početnými koloniemi několika druhů zvláště chráněných netopýrů, kteří v nich přezimují.

Naučná stezka Svatojánský okruh je dlouhá 4 km s převýšením 166 m. Stezka vede od kláštera ve Svatém Janu pod Skalou, přes vrchol Svatojánské skály s nádherným výhledem „U kříže“, prochází bývalými Solvayovými lomy a vrací se zpět ke klášteru krasovou roklí Propadlé vody. Stezka obsahuje 10 zastavení, které vám přiblíží charakter zdejších biotopů, některé krasové jevy a také druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. V rámci naučné stezky si prohlédnete soubor uměleckých děl galerie v krajině, která vznikla na Sochařském sympoziu pro Karlštejnskou rezervaci.

Děkujeme Vám, že při prohlídce naučné stezky neopouštíte značenou trasu a dbáte pokynů návštěvního řádu Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Užitečné informace

Stránky naučné stezky na webu Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/xljMS

GPS pozice

N 49° 58.160', E 14° 8.034'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://