česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Zemědělské využívání krajiny

Krajinu Českého krasu osídlili první zemědělci v neolitu (5500 až 4000 př. n. l.). Další vlna osídle¬ní přišla v době bronzové a starší době železné (1300–600 př. n. l.). V mladší době železné bylo osídlení Českého krasu řídké. O území nejevili zájem ani Germáni v prvých stoletích našeho letopočtu. Krajinu oživili v 8. – 9. stol. n. l. Slované. Ti zpočátku hospodařili přílohovým systé¬mem. Spočíval v ob¬dělávání malé části celkové půdní držby, zatímco většina půdy zůstávala neobdělána. Ob¬dělávaná půda byla po vyčerpání po¬nechána ladem a místo ní byla obdělána jiná část. Pěstovalo se žito, oves, proso, pšenice a luštěniny. V období 10. – 15. století se rozšířil trojpol¬ní systém (střídání ozimů, jarních plodin a úhorů) a krajina postupně získávala zemědělský charak¬ter. Po několika vlnách úpad-ku (války husitské a třicetiletá) došlo k novému rozvoji zemědělství až v 18. sto¬letí. Do poloviny 19. století byly k obdělávání půdy používány tradiční druhy nářadí, tažnou sílu obstarávali voli a koně. Místo žita a prosa se uplat¬ňovala pšenice a objevily se brambory a cukrov¬ka. Vedle skotu se chovaly ovce a kozy. Na přelomu 19. a 20. století nastal roz¬voj moderního zemědělství. Na větších statcích se zaváděla první mechanizace. V období mezi světovými válkami se objevily první traktory a začala se ve větším mě¬řítku používat průmyslová hnojiva. Po roce 1948 nastalo období kolektivizace. Vznikla jednotná zemědělská družstva (JZD) a postupně vymizeli soukromí rolníci. Dnes se na území Českého krasu pěstu¬jí hlavně obilniny, olejniny, cukrovka, kukuřice na siláž a víceleté pícniny. Některé plochy orné půdy jsou zatravňovány. Živočišná výroba přechází z produkce mléka na pastevní chov masných plemen skotu.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.863', E 14° 4.727'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://