česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Zarůstající lom

Těžba vápenců v lomu Na Kobyle skončila v roce 1929. Od té doby byl lom ponechán přirozenému vývoji. Proces dlouhodobého spontánního zarůs¬tání a osídlování organismy označujeme jako ekologickou sukcesi. Sukcesní vývoj v dlouhých staletích spěje do konečného stádia nazý¬vaného klimax. Toto stádium se již dále nemění. Jeho podoba je určena především podnebím ob¬lasti a geologickým podkladem. V území s členitým reliéfem, jako je lom Na Kobyle, můžeme očekávat vývoj několika typů klimaxu. Na svazích a stěnách obrácených k ji¬hu, které jsou většinu dne osluněné, se dřeviny uchycují jen obtížně, a proto se tu vyvíjejí spole¬čenstva skalních stepí. Sva¬hy obrácené k severu jsou většinu dne zastíněné a mnohem vlhčí, což dřevinám naopak vyhovu¬je. Nejkratší dobu (jen několik málo let) se na mě¬nícím se stanovišti vyskytují druhy počátečních sukcesních stádií. Nástup dřevin je v průběhu sukcese poměrně rychlý, dochází k němu zpravidla během prvních dvou nebo tří desítek let. Za to ustavení klimaxo¬vého lesního stádia lze odhadnout na dobu nej¬méně několika staletí, což je doba potřebná k vý¬voji dostatečně hluboké půdy a k osídlení lesními druhy rostlin a bezobratlými živočichy. Během sukcese postupně mizí druhy počáteč¬ních stádií. Nelesní druhy se v průběhu času vy¬měňují za lesní. Pro udržení pestrosti pří¬rody je žádoucí, aby vedle sebe existovala počáteční, následná i konečná stádia. Ve středoevropské krajině 21. století však už většina přirozených mechanismů důležitých pro sukcesní vývoj nefunguje (po-žáry, povodně, sesuvy, stáda velkých býložravců). Rovněž ubývají tradiční způsoby obhospodařová¬ní, které sukcesi zastavují (kosení, pastva). Jedním z důležitých úkolů ochránců přírody, kteří se snaží udržet pestrost druhů a biotopů, je proto nikdy nekončící zápas s ekologickou sukcesí.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.804', E 14° 4.771'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://