česky english deutsch <<< >>>

Střecha Českého krasu

Bacín – pravěká svatyně

Na Bacíně se nalézá úzká zkrasovělá vertikální puklina hluboká 3 m. Byla nazvána Archeologická sonda a je evidována v databázi zvané JESO (jednotná evidence speleologických objektů) pod číslem K1128719-J-00007. Tato jeskyně má mimořádný archeologický význam. V roce 1988 zde jeskyňáři objevili zlomky keramiky, lidské a zvířecí kosti a přivolali na místo archeology. Archeologický výzkum na Bacíně probíhal pod vedením Václava Matouška (narozen 1954) v letech 1989–1994. Bylo zde vyzvednuto více než 2500 nálezů. Nejpozoruhodnějším byl bezesporu objev skalní svatyně ve výše zmíněné úzké puklině, kde byly zjištěny celkem tři vrstvy s lidskými kostmi: Svrchní vrstva je ze starší doby železné (kultura bylanská, 6. století př.n.l.) a obsahuje ostatky dvou lidí, dítěte ve věku 10–12 let a dospělého člověka a dále zlomky dvou keramických nádob a kosti ovce, vepře a zajíce. Střední vrstva je z mladší doby bronzové (kultura knovízská, 1200–1000 př.n.l.). Obsahuje pozůstatky dvou dětí ve věku 2 a 10–12 let, zvířecí kosti (ovce, vepř, skot, zajíc) a zlomky keramických nádob. Ze spodní vrstvy pocházejí pozůstatky muže ve věku 20–30 let datované do období cca 6.-4. tisíciletí př. n.l., doprovázené nálezy zvířecích kostí (ovce, vepř). Na základě současných archeologických poznatků lze nálezy v puklině označit jako kulturní fenomén, který je ve střední Evropě příznačný pro využívání jeskyní v mladší době bronzové a starší době železné. Jde o skalní svatyně, kde byli obětováni nebo pohřbíváni lidé v souvislosti s vírou v nadpřirozené mocnosti sídlící v podzemí. Nejspíše se jednalo o bohy plodnosti a vláhy. Jeskyně je součástí přírodního skalního amfiteátru a má zvláštní genius loci.

Užitečné informace

Aktuální akce: Dne 8. září 2012 pořádá Správa CHKO Český kras v této oblasti mykologickou exkurzi. Bližší informace zde: http://goo.gl/OIjxw

Stránky Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/rFU3c

GPS pozice

N 49° 53.811', E 14° 6.240'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://agentura.koniklec.cz