česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PR Ruda u Kojákovic

Mělká západní část rybníka Ruda 1,5 km jihozápadně od obce Branná. Část výtopy rybníka s ostrovy a rozsáhlými porosty litorální vegetace, přecházejícími plynule v jehličnatý les. Významná botanická a ornitologická lokalita. Část zrašeliněné výtopy rybníka tvoří ustupující neobhospodařované bezkolencové louky s bezkolencem modrým třtinou chloupkatou, vřesem obecným, řídce roste prha chlumní, srpice barvíř¬ská, řebříček bertrám, čertkus luční a smldník bahenní. Na dřevinné porosty vyhrnutých břehových valů s borovicemi, břízami a vrbami přímo navazují přeplavované porosty ostřic, které zaujímají největší plochy ve výtopě rybníka. Lokalita je především jedním z několika českých hnízdišť rybáka černého, který tvoří malou kolonii v počtu okolo pěti párů. Dále hnízdí kopřivka obecná, pochop rákosní, chřástal vodní, bekasina otavní, cvrčilka zelená, bramborníček hnědý a slavík modráček. Bylo zjištěno celkem osm druhů obojživelníků, rozmnožuje se např. skokan ostronosý. Na území rezervace se vyskytují běžné druhy savců z okolních biotopů, opakovaně bylo pozorováno až pět jedinců losa evropského. Stabilně se zdržuje vydra říční.

GPS pozice

N 48° 56.000', E 14° 46.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]