česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PR Rašeliniště Pele

Přeplavovaná niva soutoku dvou lesních potoků 2 km východně od Chlumu u Třeboně. Niva dvou meandrujících potoků s četnými malými tůněmi se specifickou flórou a faunou. Území svým charakterem nemá v Třeboňské pánvi obdobu. Podloží tvoří středně až hrubě zrnitá dvojslídná žula (číměřský typ) prvohorního stáří (moldanubický pluton), do které se mělce zahlubují dva drobné lesní potoky. Jejich nivy jsou vyplněny sla¬bými pokryvy kvartérních deluviálních písčitohlinitých sedimentů, které jsou v centrální části území na soutoku potoků překryty rašelinnou slatinou a dále recentními sedimenty výtopy rybníka Vydýmač. V horní části úzkých údolních přeplavovaných niv potoků jsou porosty chrastice rákosovité, nad sou¬tokem se rozpadají řídké olšiny, tvořené hlavně olší lepkavou a vtroušenou olší šedou. Oligotrofní mokřad je stanovištěm cenných společenstev především ze skupin měkkýšů, korýšů, pavouků, jepic, vážek, střechatek, pošvatek, chrostíků a dalších. Žije tu rak říční, vážka tmavoskvrnná, lovčík vodní a vodouch stříbřitý. Místy jsou rozšířeny nálety smrků a olší různého stáří, na rezervaci bezprostředně navazují kulturní porosty se smrkem a borovicí. Niva byla v minulosti odvodněna a využívána jako louky. Dochovaly se i zbytky hráze vodní nádrže. Dnes jsou pozemky zvodnělé a ponechané přirozenému vývoji. Veřejnosti je území přístupné po lesní cestě z osady Pele.

GPS pozice

N 48° 57.000', E 14° 57.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]