česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PR Bukovské kopce

Fragment bučiny uprostřed komplexu hospodářského lesa s převahou jehličnanů 2,5 km severovýchodně od Klikova. V CHKO Třeboňsko jeden z posledních zbytků květnaté bučiny s typickou květenou a faunou. Útočiště významných populací mizejících druhů rostlin. Bučina s bohatým bylinným patrem. Ve stromovém patru dominují statné buky lesní různého stáří, vtroušen je smrk ztepilý, javor klen a jasan ztepilý. Je pravděpodobný výskyt některých cennějších druhů bezobratlých, především brouků, vázaných na přirozené bučiny. Zjištěn např. pestrokrovečník a krasec. Vzhledem k malé rozloze rezervace obklopené kulturními porosty se vyskytují běžné druhy obratlovců. Hnízdí i datel černý a krkavec velký. Rezervace je jednou z mála lokalit na Třeboňsku, kde hnízdí holub doupňák.

GPS pozice

N 48° 55.000', E 14° 56.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]