česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PP Pískovna u Dračice

Přírodní památka „Pískovna u Dračice“ byla vyhlášena na ploše 7,9 ha v červnu 2001 v katastrálním území Rapšach ve třetí zóně CHKO. Nachází se v prostoru bývalé těžby štěrkopísku a má komplexní charakter. Předmětem ochrany jsou zde pro Třeboňsko unikátní geologicko-geomorfologické jevy odkryté těžbou štěrkopísků, dále suchá a teplá stanoviště skalních výchozů a obnažených štěrkopísků, drobné mokřady na dně pískovny a na ně vázaná rostlinná i živočišná společenstva s výskytem ohrožených druhů, včetně druhů evropsky významných. Pískovna demonstruje vznik přírodovědecky hodnotné lokality při těžbě tradiční místní suroviny a zároveň dokladuje geologickou stavbu Třeboňské pánve.Vyhlášení přírodní památky je v souladu se „Zásadami sanace a rekultivace těžby štěrkopísku z hlediska ochrany přírody na území CHKO Třeboňsko“

GPS pozice

N 48° 53.000', E 14° 56.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]