česky english deutsch >>>

Významná místa botanické zahrady

Naučná stezka okolím BZ

Naučná stezka okolím BZ. Na trase dlouhé 3 km je rozmístěno 9 zastavení, která popisují geologické, botanické i historické zajímavosti území. Trasu NS otevírá úvozová cesta, která je poslední ze zachovalých úvozových cest na území Prahy. Cesta se zahlubuje do původních štěrkopískových naplavenin teras Vltavy. Stopy Vltavy jsou patrné i výše, v původní pískovně, která je tvořena naplavenými uloženinami, jejichž stáří je možno srovnat se štěrkopískovými terasami z období pleistocénu (tj. asi 1 mil. let starými). Na tomto místě obyvatelé Troje písek také v minulosti těžili. Geologicky významným místem je Velká skála. Celé její území tvoří výrazný skalní hřeben, zčásti ukrytý mezi stromy, tvořený buližníky a na úpatí buližníkovou sutí. Celý masiv pochází ze starohor (před 600 mil. lety) a od doby svého vzniku byl několikrát ostrovem v moři. Geologický podklad přímo ovlivňuje i vegetační pokryv území. Zvláště patrné to je na vřesovištích Salabka a Pustá vinice, kde geologický podklad tvoří buližníky a fylitické břidlice. Matečná hornina není kryta žádnými čtvrtohorními uloženinami, pouze mělkými vrstvami zvětraliny a půdami rankerového typu. Na kyselých výchozech buližníků se dobře daří vřesu a metličce křivolaké. Na výchozech břidlic rostou společenstva s dominancí válečky prapořité, hlaváče bledožlutého a s dalšími doprovodnými druhy. Mokřadní vegetaci, kterou nalezneme u prameniště potoka Haltýř, dominuje sítina sivá a vrbovka chlupatá. Celá trasa je zakončena v ulici Pod Havránkou. Odtud je možné se vydat po stopách dávného osídlení Rybářskou osadou. Botanická zahrada děkuje firmě AB Facility za finanční podporu při realizaci naučné stezky.

Obrázky:

Pohled z Velké skály na Prahu

Pohled z Velké skály na Prahu

Úvozová cesta lemující BZ

Úvozová cesta lemující BZ

Pastva ovcí a koz na Pusté vinici

Pastva ovcí a koz na Pusté vinici

GPS pozice

N 50° 7.174', E 14° 24.774'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://