česky english deutsch <<< >>>

Rybníky a mokřady

Podtrosecké rybníky

Podtrosecká údolí jsou protékány dvěma hlavními řekami Žehrovkou a Jordánkou. Jejich přítoky tvoří další boční údolí. Všechna jsou vyvinuta ve středně zrnitých, vesměs slabě litifikovaných masivních křemenných pískovcích teplického souvrství, v jejichž nadloží (v koncových částech údolí a na plošinách) jsou odkryty vápnité pískovce. Ty jsou zdrojem rozpuštěného CaCO3, který se sráží v pěnovcových tělesech např. Tachovský vodopád. V dolní části údolí Jordánky byly křemenné pískovce erodovány až na podložní slínovce, které fungují jako vodonosný horizont. V těchto místech je řada vrstevních pramenů, které jsou však blízko obvyklé pozici pramenů údolních. Výrazným prvkem jsou vlhké nivy o šířce zpravidla do 200 m, z nemalé části zaplavené rybniční soustavou, a tvořené holocenními písčitými splachy. Rašelinná louka Vidlák je od nižších částí nivy oddělena strukturní terasou. Působením podzemních vod se zde vytvořilo přechodové rašeliniště s částečně slatinným charakterem.

Údolí Žehrovky je ve své největší části kaňonem s převahou poměrně málo členitých skalních stěn na obou stranách (podobně jako údolí Plakánek). Skalní kulisy a věže se vyskytuji spíše ojediněle. Reliéf v oblastech přilehlých k toku Jordánky je složitější, s několika početnějšími skupinami skalních věží v ostrožných či vrcholových partiích dílčích vyvýšenin. Boční údolí mohou být zakončena skalními stupni s příležitostnými nebo trvalými vodopády.

Věžák

Zejména v okolí rybníků Vidláku, Věžáku a Hrudky je zhruba stovka skalních věží v menších skupinách. Skalní věže nad rybníkem Věžák vytvářejí malebnou skupinu, jíž dominuje obtížně dostupná Vodní skála.

Na území přírodní rezervace se vyskytuje 18 zvláště chráněných druhů rostlin. Jedná se zejména o mokřadní rostliny, např. rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile) aj. Také fauna rezervace se skládá především z druhů vázaných na vodu. Území hostí 126 druhů obratlovců, z toho 47 druhů ptáků. Z ptáků je zde možno zahlédnout ledňáčka říčního (Alcedo atthis), skorce vodního (Cinclus cinclus) či konipase horského (Motacilla cinerea). Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých se zde vyskytuje škeble rybničná (Anodonta cygnea) a rak říční (Astacus astacus).

GPS pozice

N 50° 30.906', E 15° 10.992'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz