česky english deutsch <<< >>>

Rybníky a mokřady

Libunecké rašeliniště

Přírodní památka Libunecké rašeliniště o rozloze 18.69 ha byla vyhlášena z důvodu ochrany slatinných luk podél meandrujícího toku Javorky. Slatinné louky tohoto typu bývaly na Jičínsku mnohem hojnější, byly však zničeny při pozemkových úpravách probíhajících zde od 60. let 20. století. Na lokalitě platí zákaz těžby slatiny a vypalování rákosových porostů.

Slatiny vznikly v údolní nivě dolního toku Javorky. Základem jsou holocenní hlinitopísčité sedimenty se slatinným rašeliništěm, severní část pokrývají pleistocenní sprašové hlíny a v jižní části jsou odkryty svrchnokřídové sedimenty (slínité pískovce a slínovce jizerského souvrství. Kromě slatinné organozemě se podél toku Javorky vyvinula typická fluvizem (naplavená půda), na niž navazuje hnědozem.

Centrum tvoří slatinné louky obklopené porosty mezofilních luk a porostů keřových vrb. Součástí území je i poměrně rozsáhlá vodní plocha, která vznikla při těžbě slatiny, ukončené v roce 1992. V území se vyskytuje více než 180 druhů vyšších rostlin, z nichž některé patří mezi chráněné a ohrožené. Příkladem může být upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dacrylorhiza majalis), ohrožená ostřice Davallovy (Carex davalliana), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), svízel severní (Galium boreale), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) aj. Dále se zde vyskytuje vzácná rybniční a luční fauna.

GPS pozice

N 50° 29.573', E 15° 16.436'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz