česky english deutsch <<< >>>

Vyhaslé sopky

Mužský

Mužský je nejvýraznější krajinnou dominantou na západním okraji Geoparku Český ráj. Vrchol je tvořen přívodní dráhou olivinického nefelinitu protaženou přibližně ve směru sever-jih v délce asi 140 m při šířce 30–40 m. Kompaktní přívodní dráha je částečně obnažená selektivní erozí a částečně je lemována středně až hrubě zrnitými pyroklastiky freatomagmatických erupcí. Kromě drobných skalek olivinického nefelinitu ve vrcholové části je sopečné těleso odkryto ve dvou opuštěných lomech. Větší jižní lom sledoval kompaktní horninu a v bočních stěnách zůstaly hrubě zrnité facie freatomagmatických pyroklastik. Lom na západním svahu odkrývá kompaktní olivinický nefelinit s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností. Výsledkem těžby silně rozpukaného bazaltoidu je také volně přístupná puklinová jeskyně. Při okraji západního lomu je zachován relikt středně zrnitých freatomagmatických pyroklastik. Pyroklastické uloženiny jsou špatně vytříděné, tvořené ostrohrannými úlomky nevesikulovaného bazaltoidu a xenolity křídových sedimentů o velikosti 1–5 cm. Mají podpůrnou strukturu zrn, mezi kterými většinou chybí popelová matrix. Dobře patrné periklinální zvrstvení svědčí o ukládání na svahu drobného tufového kužele. Popisovaná pyroklastika jsou produkty freatomagmatických erupcí ovlivněných interakcí magmatu s vodou, většinou povrchovou, nebo jen mělce podpovrchovou. Teplotní šok způsobený chladnou vodou vedl k intenzivní fragmentaci magmatu. Povrchové nebo mělce podpovrchové ohnisko exploze vede k relativně nízkému zastoupení xenolitického materiálu v porovnání s maarovými erupcemi. Mužský byl datován 19,5 Ma.

Stěna lomu

Basalt

Led v jeskyni

GPS pozice

N 50° 31.695', E 15° 2.733'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz