česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Plaňava (428 m n.m.)

Bělostný útes Kotouče od nepaměti přitahoval pozornost lidí a jeho odlišnost od okolí z něj v myslích lidí udělala horu bájnou. Již Matěj Tanner z tovaryšstva Ježíšova v roce 1704 ve svém spise Hora Olivetská zaznamenal následující pověsti vztahující se ke Kotouči: „Jak staří lidé, sedmdesátiletí i osmdesátiletí, schválně proto od vrchnosti tázáni,vědomosti od předkův svých vzatou, pod vírou svou a přísahou svědčí, a netoliko obecní pověst i věc sama ukazuje, pohané, tehdejší moravské země držitelové, usilovali zámek na Hoře Olivetské, kde nyní stojí sv. Kříže, vystavěti a již také základ položivše, zdi výše vyzdvihnouti se snažili. Ale cokoliv ve dne vystavěli, to všecko nočním časem buď od těch zlých duchů v jeskyni bydlících, buď jinak řízením božským zbořeno jest. Nemohouce tedy nic pohané se stavěním tu dovésti, na jiném nejbližším vrchu zámek z přetvrdého kamene, to jest nynější Štramberk, vystavěli.“ Druhá pověst vypravuje přímo o obyvatelích Čertovy díry: „Pověst také stálá jest mezi obyvateli štramberskými již od starodávna od dědův a pradědův pošlá, že z té jeskyně před lety černí malí trpaslíci vycházeli, kteří veliké škody viditelné i neviditelné, jak na dobytku a potravách, tak na lidech a jiných věcech činili, tak že všecky pokrmy i ještě u ohně stojící jim trávili a kazili, až z toho veliký hlad a nedostatek potravy u obyvatelstva povstal. Ano i na zámku štramberském bydlícím pokoje nedali, ale všecko obludami a strašidly naplnili, těhotným ženám a šestinedělkám veliké nepříležitosti činili, až naposledy z rady duchovních správcův, znamením svatého kříže odtud dokonale vypuzeni jsou, když žádné potravě ani jiným věcem škoditi nemohli, která křížem svatým znamenána byla.“

Psí kostelík

Psí kostelík

Pastva na Plaňavě

Pastva na Plaňavě

GPS pozice

N 49° 35.205', E 18° 6.946'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://