česky english deutsch <<<

Rybníky a mokřady

Žabakor

Rybník Žabakor byl založen v 16. století. Jeho původní funkcí byl chov ryb. Jeho vzhled se během 500 let změnil. Původně měl mnohem menší výměru. Ještě v šedesátých letech býval menší a zarostlý lekníny, že se v něm dalo stěží proplout loďkou. Dnes je rozlohou kolem 60 ha největším rybníkem Českého ráje. Dříve se jednalo o průtočný rybník, kterým protékala říčka Žehrovka. Dnes je řekou obtékán zprava. Rybník byl založen v příznivých hydrogeologických podmínkách na velmi slabě propustném podloží z vápnitých jílovců a slínovců svrchně turonského stáří.

V roce 1998 bylo okolí rybníku Žabakor a blízkého rybníku Oběšenec vyhlášeno přírodní rezervací. Jedná se o významné hnízdiště ptáků s nadregionálním významem. Hnízdí zde například cvrčilka slavíková, žluva hajní, chřástal kropenatý, moták pochop (největší hnizdiště v rámci Českého ráje). Za zmínku stojí, že zde od roku hnízdí orel mořský s rozpětím křídel až 2,5 metru. Dále zde můžeme nalézt téměř 100 druhů ptáků. Některé druhy ovšem z okolí rybníka vymizeli. Příkladem je racek chechtavý, jehož kolonie zde v první polovině 20. století čítala až 30 000 jedinců. Dnes v okolí nežijí. Tento jev se dá vypozorovat na celém území Českého ráje. Kromě ptáků zde žije dalších 20 druhů obratlovců. Rostliny zde mají také velké zastoupení. Najdeme tu celou řadu zvláště chráněných a cenných druhů od prstnatce májového a úpolínu evropského přes žebratku bahenní, všivec bahenní až po velmi vzácný kruštík polabský. Zvláště rybník Oběšenec je z hlediska vodní a mokřadní vegetace jednou z nejdůležitějších lokalit v Českém ráji.

GPS pozice

N 50° 32.882', E 15° 2.767'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz