česky <<< >>>

Naučná stezka Milíčov

Brouci ve stromech

Proč mají brouci rádi osamocené stromy a aleje?

V dávných dobách, kdy většinu našeho území pokrýval les, vypadaly lesní porosty výrazně jinak než v dnešní době. Z mnoha důvodů byly lesy nebo alespoň jejich části podstatně světlejší než dnes. Řada organismů, rostlin i živočichů, které v těchto světlých lesích rostly a žily, už v současných lesích žít nemohou. Většinou byly vytlačeny na „náhradní“ stanoviště a dnes je považujeme za druhy nelesní. Týká se to i velké skupiny bezobratlých, kteří jsou vázáni na staré a zároveň osluněné stromy.

Ohrožení brouci jsou stále ohroženější.

V současné době patří mnoho brouků žijících na starých stromech mezi zákonem chráněné nebo jsou zařazeni do Červeného seznamu ohrožených druhů. Původně lesní druhy byly vytlačeny do stromů rostoucích v alejích u cest, na hrázích rybníků nebo v zámeckých parcích, kde jsou stromy dostatečně osluněny a nechávají se nezřídka dožít do vysokého věku. V posledních desetiletích ale zmíněné stromy pomalu dožívají a z bezpečnostních důvodů se kácí. Bohužel, nástupců přestárlých stromů, do kterých by mohli ohrožení brouci přelétnout, není mnoho, a proto tyto druhy mizí dál. Dubová alej před vámi je ukázkovým příkladem stromů, které mohou být osídleny vzácnými brouky ještě mnohá desetiletí a snad i staletí.

Tesařík obrovský

Obr. tesařík obrovský dosahuje délky až 56 mm patří mezi největší brouky, kteří žijí na území České republiky. Vyhledává především staré a osluněné duby, ve kterých jeho larvy během několikaletého vývoje vyžírají velké chodby. Je chráněn v rámci celé Evropské unie a díky němu je území, kde stojíte, zařazeno mezi „Evropsky významné lokality“ v rámci soustavy NATURA 2000. Příklad dalšího brouka vázaného na osluněné kmeny starých stromů naleznete na zastavení č. 7.

Tesařík

Tesařík

Požerky

Požerky

Požerky larev tesaříka obrovského. I přes toto zdánlivě značné poškození dřeva neznamená přítomnost tesaříka obrovského pro osídlený strom přímou záhubu. „Napadený“ strom žije i s tesaříkem dalších mnoho desítek let.

„Hlavaté“ vrby

jsou dalším místem, které osidlují vzácné druhy brouků. Často ořezávané stromy totiž vytvářejí množství dutin různých velikostí. Ty jsou vyhledávány brouky, kteří v dřívějších dobách žili ve více či méně osluněných dutinách stromů rostoucích v lese. V dnešní době je v lesích dutin jen poskrovnu, natož aby byly osluněné, a proto se hlavaté vrby staly vhodným náhradním stanovištěm. Nejde ale jen o vrby. Ve výšce se běžně ořezávaly i další listnaté dřeviny, především topoly, lípy, javory, jilmy, ale i duby nebo dokonce buky. Tzv. vrškové hospodaření, kdy se ořezává strom ve výšce, kam nedosáhne dobytek, umožňovalo na jednom místě zároveň pást i pěstovat dřevo na topení. Tento způsob hospodaření, který umožňoval přežívat vzácným druhům bezobratlých i v jinak bezlesé krajině, se dodnes udržel v některých zemích západní a jižní Evropy. Hlavaté vrby jsou k vidění např. na severním okraji Prahy. Už i v oblasti Milíčova se ale některé stromy začínají udržovat do této podoby. Zatím se jedná především o topoly.

Hlavaté vrby

Hlavaté vrby

Stromy

Stromy

GPS pozice

N 50° 1.745', E 14° 32.838'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"
Radek Borovička
e-mail:radek.borovicka@natura-praha.org
http://www.natura-praha.org