česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní rezervace Vrapač

Rozsáhlý komplex lužního lesa v údolní nivě s přirozeným úsekem řeky Moravy. Lesem protéká meandrující rameno Malá voda a vytvořil se tu systém periodicky zaplavovaných říčních ramen. Lesní porosty mají převážně charakter habrojilmových jasenin (tvrdý luh). Severní hranici rezervace tvoří přirozený úsek řeky Moravy s velkým vyvíjejícím se meandrem. Na řeku navazuje systém periodicky zavodňovaných ramen, tzv. „smohy“ (smuhy) s biotopy periodických tůní. V posledních desetiletích dochází ke snižování četnosti záplav, pravděpodobně vlivem zahlubování se (zpětné eroze) hlavního toku Moravy, který je v úseku od východního okraje NPR po Litovel technicky napřímen.

Vegetaci tvoří tvrdý luh — jilmová doubrava. Typické je střídání bylinných aspektů. V jarním najdeme sněženku podsněžník, bleduli jarní, plicník tmavý, prvosenku vyšší, dymnivku dutou a plnou. V časně letním aspektu dominuje česnek medvědí a kopřiva dvoudomá.

V četných periodických tůních je poměrně hojný kriticky ohrožený korýš žábronožka sněžní. V úseku řeky Moravy tvořícím hranici NPR žije vzácná střevle potoční a dalších devět druhů ryb. Bylo zde prokázáno hnízdění minimálně 34 druhů ptáků. Při výzkumu v letech 1998—99 bylo zjištěno, že území patří k nejcennějším lokalitám s výskytem letounů v CHKO. Byl zaznamenán výskyt netopýra vodního, rezavého, hvízdavého, vzácného netopýra parkového a netopýra večerního.

Katastrální území: Mladeč

Nadmořská výška: 235 m

Výměra: 80,69 ha

Vyhlášeno: 1989

GPS pozice

N 49° 42.700', E 17° 2.080'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://