česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní rezervace Žebračka

Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům smíšených listnatých lesů), vázaný na reliéf a geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí refugium. Unikátní zbytek původně rozsáhlých lužních lesů údolní nivy Bečvy. Podíly dřevin se v některých částech blíží přirozené skladbě, která se zde vyvinula bez zásahu člověka a je dána starými duby, lípami, javorem klenem (Acer pseudoplatanus), javorem mléčem (Acer platanoides), habrem obecným (Carpinus betulus), na vlhčích místech převládají jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše (Alnus), topoly a vrby (Salix). Bohaté bylinné společenstvo prvního jarního aspektu (kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), konvalinka vonná (Convallaria majalis)). Dominantní rostlinou druhého jarního aspektu je česnek medvědí. Fauna je zajímavá počtem 24 druhů měkkýšů, byla zde znovu objevena populace vzácných korýšů listonoha jarního (Lepidurus apus) a žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii). Systémy vodních tůní jsou osídleny běžnými druhy obojživelníků. Ještě v 80. letech 20. století zde byla pozorována původní populace želvy bahenní (Emys orbicularis). Rezervace je křižovatkou ptačích tahů a hnízdištěm. Celkově bylo zaznamenáno přes 220 druhů ptáků (v posledních letech jen 139, z nich 79 hnízdících). Ze zajímavých je to čáp černý (Ciconia nigra), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), včelojed lesní (Apis pernivorus), krahujec obecný (Accipiter nisus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo dudek chocholatý (Upupa epops). V 70 letech 20. století byla část přiléhající k městu (pravděpodobně nezákonně) devastována těžbou štěrkopísku. Poté byl areál vytěženého štěrkoviště upraven k rekreačním účelům – Velká Laguna. V části zvané „Malé laguny“ je vyvinuta vegetace měkkého luhu v raném sukcesním stádiu, která představuje odlišný biotop ve srovnání se zbývající částí původní rezervace. Je vyhlášena přírodní památkou. Územím vede naučná stezka „Přerovským luhem“ podrobněji na http://www.mu-prerov.cz/…m-luhem.html. Katastrální území: Přerov Výměra: 234.12 ha Nadmořská výška: 208—214 m Vyhlášeno: 1949

GPS pozice

N 49° 28.212', E 17° 27.883'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://