česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Svahy na pravém břehu průlomového údolí řeky Bečvy. Leží na styku devonských vápenců se spodnokarbonskými (kulm) břidlicemi, drobami a slepenci. Krasovému podloží odpovídá i zdejší flóra a fauna. V rezervaci je možné pozorovat škrapy i závrty. Nejproslulejším krasovým jevem je Hranická propast, která je nejhlubší propastí v České republice. Vznikla korozní činností vystupujících teplic s vysokým obsahem CO2. Korozí naleptávané a uvolňované bloky na stěnách odpadávaly a tím docházelo k postupnému rozrušování prostoru až zřícením stropu vznikla propast. Pestrému geologickému podkladu odpovídají i různá rostlinná společenstva, přičemž vápencová oblast je vegetačně mnohem bohatší. Je zde zachován zbytek původních porostů s přírodě blízkou druhovou skladbou dřevin a tomu odpovídajícím zastoupením keřového i bylinného patra. Kromě společenstev středoevropských habrových doubrav a bučin jsou zde i porosty jejichž skladba připomíná lesostepní až stepní společenstva xerotermních oblastí. Stromové patro tvoří především habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), lípa malolistá (Tilia cordata), javory (Acer sp.)a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), místy se vyskytují buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Cizími prvky jsou borovice vejmutovka (Pinus strobus), trnovník akát (Robinia pseudoacacia). V rezervaci hnízdí vzácná kavka obecná (Corvus monedula), v jezírku na dně propasti lze nalézt přes 20 druhů organismů (zvířena pramenů). V jeskyni Rotunda je hnízdní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Je to jediná dosud známá hnízdní kolonie tohoto druhu na sever od Alp a patří také mezi největší v České republice. Katastrální území: Hranice Výměra: 37,45 ha Nadmořská výška: 268—3 70 m Vyhlášeno: 1952

Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Národní přírodní rezervace Hůrka – informační cedule

Národní přírodní rezervace Hůrka – informační cedule

GPS pozice

N 49° 31.910', E 17° 44.912'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://