česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky

Louky a rybníky na pravém břehu říčky Blaty při severním okraji Hrdibořic. Jedny z nejrozsáhlejších slatinných luk, významná lokalita vzácných druhů rostlin a živočichů. Jediné současné naleziště potočnice drobnolisté (Nasturtium Microphyllum) a matizny bahenní (Angelica palustris) v České republice. V podloží kvartérních fluviálních štěrků se nacházejí pelitické místy psamitické vápnité sedimenty badenu s poměrně mocnou vrstvou drobnozrnných fluviálních štěrkopísků. Nadloží štěrků a písků tvoří spraše a nivní sedimenty. Lokalita s pestrou ptačí faunou (zjištěno 67 druhů), s bohatou potravní nabídkou a různorodými biotopy (rybníky, mokřady, louky, remízky, les). K nejvzácnějším obyvatelům patří bukáček malý (Ixobrychus minutus), dále se zde vyskytuje čírka modrá (Anas querquedula), chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), potápka roháč (Podiceps cristatus), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), lyska černá (Fulica atra), v rezervaci hnízdí také moták pochop (Circus aeruginosus). V letech 1938–1963 se zde těžila slatinná zemina pro lázně Luhačovice a Piešťany a pro výrobu hnojiva „Vitahum“. Těžbou slatiny vznikl Velký a Malý rybník, které tvoří jádro nynější rezervace. V posledních letech hladina vody v obou rybnících klesla o 30—50 cm. Vletech 1996–1997 byl uskutečněn projekt, jehož cílem je přivedení vody ze sousední říčky Blaty, který umožní vylepšit vodní režim. Uměle založené louky jsou nyní vedeny jako trvalé travní porosty. Každoročně jsou koseny stejně jako břehy vodních příkopů svodnic. Z původních exemplářů matizny bahenní byly ještě v 80. letech odebrány plody. Druh byl v kultuře namnožen a nyní v rámci záchranného programu (ve spolupráci s katedrou botaniky Univerzity Palackého v Olomouci) probíhá repatriace na původní stanoviště. Katastrální území: Hrdibořice Výměra: 37,70 ha Nadmořská výška: 206 m Vyhlášeno: 1990

Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky

Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky

Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky – cedule

Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky – cedule

GPS pozice

N 49° 28.906', E 17° 13.399'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://