česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Lužní les podél neregulovaného toku Moravy pod soutokem s Bečvou, který je zároveň významnou lokalitou pro migraci i hnízdění ptáků. Podloží je tvořeno holocenními říčními sedimenty šterkopísků s povodňovými písčitými hlínami. Neregulovaný tok umožňuje v pravidelný jarní rozliv Moravy do lužního lesa (měkký luh). Ještě v polovině 20. st. tu probíhala těžba štěrkopísků přímo z říčního toku, ale byla v souvislosti s vyhlášením chráněného území zastavena. V současnosti se těží v těsném sousedství. V rezervaci je umístěno několik sond pro čerpání zemního plynu, který je uchováván v podzemním zásobníku ve zvodnělém podloží. Tento technický unikát a zajímavost má negativní vliv na lesní porosty. Rezervace je zařazena mezi mokřady nadregionálního významu a jako taková je součástí nadregionálního biocentra Chropyňský luh. Při ornitologickém výzkumu bylo zjištěno 174 druhů ptáků, z nich 78 hnízdí v rezervaci pravidelně. V blízkosti se nachází hnízdní kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea), proto se uvažuje o rozšíření chráněného území o tuto oblast. Nachází se zde hodnotné zbytkové populace topolu černého (Populus nigra) a vybrané stromy slouží jako výběrové zdroje semen (jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý (Ulmus minor), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Katastrální území: Lobodice, Tovačov Výměra: 100,64 ha Nadmořská výška: 195 – 198 m Vyhlášeno: 1953

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Národní přírodní rezervace Zástudánčí – cedule

Národní přírodní rezervace Zástudánčí – cedule

GPS pozice

N 49° 23.730', E 17° 18.236'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://