česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Přírodní památka Jenerálka - péče a ochrana

Chráněné území Jenerálky tvoří Skalní hřbet ostrohuna soutoku Šáreckého (Litovického) a Kruteckého potoka. Jde o významný geomorfologický krajinný prvek s mezinárodně významnou typickou lokalitou v ochranném pásmu (k jihovýchodu přiléhá opuštěná cihelna Salátka). Skalní masiv tvoří převážně svrchnoprotero­zoické jílovité břidlice, prachovce a droby. Jihozápadní svah je budován bazaltickými tufy, vulkanoklastiky a břidlicemi spodního ordoviku. Hřbet má strmé svahy různě orientované ke světovým stranám. Ochranné pásmo tvoří zejména niva Litovického (Šáreckého) potoka a přilehlé lesní porosty na svazích jeho údolí. V průběhu dosavadní péče byla vhodně podpořena prosperita xerotermních trávníků odstraněním dřevin, zejména trnky (Prunus spinosa), a zavedením extenzivní pastvy spojené s vysekáváním nedopasků. Také rozvoj skalních společenstev byl podpořen částečným vyřezáváním dřevin na úpatí skalního hřbetu. Současný způsob péče je pro prosperitu xerotermní vegetace plně vyhovující. Při péči o území je třeba soustavě omezovat zmlazující a rozrůstající se keře a pokračovat ve vyřezávání dřevin na úpatí skály, které zastiňují skalní vegetaci. Lesní porosty nepotřebují výrazné zásahy. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.261', E 14° 21.025'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz