česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Člověk v Dolní Šárce

Šárecká oblast byla trvale osídlena od nejstaršího pravěku. Při Vltavě to byli pralidé středního úseku starší doby kamenné, mladopaleolitické sídliště bylo zjištěno např. v cihelně na Jenerálce. Od neolitu je zde trvalé osídlení rolnické a pastevecké. Spodní úsek, tzv. Horní a Dolní Šárka, jakož i Lysolaje, dnes tvoří souvislou údolní zástavbu, výše v údolí se táhl řetěz mlýnů (např. Čertův) a usedlostí jako právě Žežulka nebo Šatovka. Všechny tři části přírodní památky byly původně pastvinami, zčásti patrně i vinicemi nebo jinými intenzivněji obhospodařovanými pozemky (Žežulka). Rozptýlená pastva zde doznívala ještě v letech po 2. světové válce. V celé šárecké oblasti byly tedy lesní porosty ještě na počátku 20. století vzácností. K zalesňování oblasti došlo až na počátku minulého století. Pro zalesnění byly využívány ve velké míře introdukované dřeviny, převážně trnovník akát a borovice černá. Tyto výsadby spolu s ustávající extenzivní hospodářskou činností (pastva) způsobily zánik a degradaci velké části cenných xerotermních formací. V současnosti je přírodní památka (stejně jako většina přírodních oblastí v Praze) nekontrolovanou rekreací – zejména odhazování odpadků do volné přírody a také znečištění půdy a studánek fekálními látkami a to koliformními bakteriemi, Enterokoky a bakterií Escherischia coli. Nebezpečné je i k přírodě nešetrné provozování některých sportů jako je jízda na horských kolech mimo vyznačené stezky. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.873', E 14° 23.127'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz