česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Přírodní památka Dolní Šárka

Přírodní památka Dolní Šárka se rozkládá v blízkosti Lysolají a Podbaby. Území je tvořeno svahy Šáreckého potoka při jeho dolním toku. Vlastní chráněné území se skládá ze tří malých území s výchozy skal, která jsou nazvána podle přilehlých usedlostí: • Duchoňská – zahrnuje skalnatý hřbet nad zákrutem Šáreckého potoka na jeho pravém břehu severně pod návrším s dominantou kostela sv. Matěje. Jde o plošně velmi malé území na proterozoických břidlicích, které vystupují v podobě menších skalek ve zvolna se snižující dolní části hřbítku. Protáhlý vrcholek a jižní svah pokrývají zachovalá společenstva skalních stepí, uzavřená na severovýchodním prudkém svahu dubohabrovým lesem. Dolní část stepi je ohraničena smíšeným listnatým porostem. Na skalní výchoz navazuje zachovaný fragment černýšové dubohabřiny s jaterníkem trojlaločným a violkou lesní. • Žežulka – toto území zahrnuje bývalou pastvinu nad stejnojmennou usedlostí v Dolní Šárce a strmý a extrémně suchý křovinatý svah, využívaný v minulosti jako vinohrad. Plošina v horní části je zarostlá xerotermními trávníky, podobně jako jižní svah. Půda v celém území je značně vysychavá. • Šatovka – jde o skalnatý ostroh a svah na levém břehu Šáreckého potoka nad usedlostí Šatovka s teplomilnými společenstvy skalek, druhově bohatých trávníků, křovin a lesních lemů. V současnosti je lokalita ohrožená zarůstáním dřevinami, které se šíří z okolních porostů. Ochranné pásmo Dolní Šárky tvoří zejména lesní porosty a zpustlé ovocné sady na svazích údolí Litovického (Šáreckého) potoka. Zahrnuje také zástavbu v nivě potoka, včetně zahrad. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.873', E 14° 23.127'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz