česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Přírodní památka Baba – flora a fauna

Na Babě je bohaté naleziště teplomilné fauny. Na osluněných skalních stěnách roste společenstvo tařice skalní a kostřavy sivé, na pozvolnějších svazích s primitivní půdou společenstvo se seselem sivým, na suchých drolinách společenstvo ploníku chluponosného a chmerku vytrvalého. Na vrcholových plošinkách obohacených spraší se vyskytují společenstva kostřavových teplomilných trávníků. V rýhách rostou teplomilné křoviny s převahou hlohů, růží a trnky, v jejich lemech společenstvo kakostu krvavého a třemdavy bílé. Oblast Baby (v širším slova smyslu, tj. včetně Podbabských skal) patřila k bryologicky nejnavštěvovanějším a nejprozkoumanějším územím v Praze. Právě na této lokalitě byla poprvé v ČR sbírána xerotermní játrovka Mannia fragrans. Tato játrovka se na Babě vyskytuje patrně dosud. Jedná se o velmi významnou lokalitu teplomilných bezobratlých živočichů. Z blanokřídlých zde žije řada vzácných druhů, např. samotářské včely, zlatěnky, bodruška Cephus pulcher uvedená v Červené knize ČR. Z rovnokřídlého hmyzu můžeme jmenovat cvrčivce révového a teplomilnou kobylku Leptophyes albovittata. Vyskytuje se zde mnoho druhů vzácných ploštic, tesaříků a střevlíků. Bylo zde zjištěno přes 20 druhů mandelinek. Z velkého bohatství motýlů zde najdeme např. můru osenici mnohoskvrnnou a bodlákovou, vřetenušku Zygaena laeta uvedenou v Červené knize ČR, modráska rozchodníkového, drobné teplomilné motýly vakonoše Eumasia. Žije zde i vzácný stepní obaleč Pelochrista infidana žijící na pelyňku ladním a velmi vzácný stepní pouzdrovníček. Z pavouků zde žije reliktní druh černozemních stepí sklípkánek pontický, stepník rudý, vzácný teplomilný slíďák a skákavky. Z obratlovců zde bývá spatřena ohrožená ještěrka zelená a užovka hladká. Je tu též časté hnízdiště poštolky obecné, z pěvců ťuhýka obecného a běžných křovinných druhů (pěnic apod.). Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.873', E 14° 23.127'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz