česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Přírodní památka Baba

Území se nachází na levobřeží Vltavy při severním okraji Prahy na území městské části Praha – Dejvice. Jedná se o skály a stráně nad železniční tratí na levém břehu Vltavy jižně od ústí Šáreckého potoka. Jedná se o geomorfologicky a krajinářsky výraznou část vltavského údolí v severní části Prahy. Samotná Baba s romantickou zříceninou z poloviny 19. století je výrazným krajinným prvkem, utvářejícím krajinný ráz oblasti. Tato část Prahy postupně ztrácí dřívější převážně zemědělský příměstský charakter a stává se předpolím velkoměsta. Velmi pozitivní roli v ochraně krajinného rázu zde sehrálo vyhlášení přírodního parku Šárka-Lysolaje.

Lokalita je mimořádně významná z hlediska vědeckého a ochranářského. Nachází se zde mimořádně bohatá fauna stepních bezobratlých živočichů. Území je charakteristickou ukázkou přírody dolního Povltaví. Jedná se o klasickou lokalitu, kterou hojně navštěvovali přírodovědci již v 19. století. Na území přírodní památky jsou přítomna společenstva skal, skalních spár a drolin na strmých stěnách, vrcholové plošinky místy obohacené spraší porůstají teplomilné trávníky. Rýhy a rokle zarůstá nálet dřevin. Jde o bohaté naleziště teplomilné fauny. Území je pod antropickým tlakem již od doby bronzové – na navazující plošině bylo prokázáno významné sídliště. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.873', E 14° 23.127'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz