česky english deutsch <<< >>>

Strážnicko

Strážnické Pomoraví

Strážnické Pomoraví je poslední úsek na dolním toku řeky Moravy, kde nebyl tok napřímen a ohrázován a kde se zachovaly přirozené meandry. Divoký ráz řeky umocňují i okolní lužní lesy, v nichž rostou vrby, topoly, jasany, duby a babyky, po větvích se pnou chmel otáčivý a plamének plotní, v podrostu jsou až dvoumetrové kopřivy a všude kolem bzučí mračna komárů. Právě v těchto lesích jsou ukryty velké hnízdní kolonie volavek popelavých a čápů bílých.

lužní les na břehu řeky Moravy

To, že v lesích u vody hnízdí volavky, je věc známá, ale čapí hnízdo by asi většina lidí hledala někde na komíně. Pravda však je, že původní hnízdiště čápů se nacházela na mohutných dubech poblíž řek a Strážnické Pomoraví je jedním z posledních míst ve střední Evropě, kde můžeme lesní kolonii čápů vidět.

Území je zahrnuto do Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví soustavy Natura 2000. To je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště na území EU. Cílem je ochrana biologické rozmanitosti, zajištění trvalé péče o nejcennější území a ochrana celoevropského přírodního dědictví. Za tímto účelem se vyhlašují dva typy chráněných území: jsou to evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).

GPS pozice

N 48° 54.531', E 17° 18.700'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://