česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Přírodní rezervace Divoká Šárka - škodlivé vlivy a ohrožení území

Hlavní ohrožení přírody Divoké Šárky spočívá: • v zarůstání stanovišť xerotermní bylinné vegetace – je důsledkem socioekonomických poměrů změn, v polovině 50. let minulého století se plochy tvořící ZCHÚ přestaly prakticky zemědělsky využívat. Neprovozovala se zde pastva a ani se nesekaly luční porosty. To znamená, že přestala působit činnost, která po staletí, či spíše tisíciletí, formovala stanovištní podmínky tohoto území. Nesklízené porosty trávníků postupně měnily svoje složení a začaly v nich převládat expanzivní mezofilní byliny. Dalším důsledkem absence zemědělského hospodaření je pozvolné zarůstání stanovišť xerotermních trávníků dřevinami. • přemnožení spárkaté zvěře představuje nebezpečí pro zakrslé doubravy. • nekontrolovaná rekreace a s tím související problémy – zejména odhazování odpadků do volné přírody a také znečištění půdy a studánek fekálními látkami a to koliformními bakteriemi, Enterokoky a bakterií Escherischia coli. Právě díky těmto látkám je voda z většiny studánek nepitná. • a k přírodě nešetrné provozování některých sportů jedná se zejména o narušování půdy způsobené jízdou na horských kolech má katastrofální následky, likviduje porost a rozsáhlejší destrukcí půdního krytu vytváří podmínky pro erozi půdy. Z hlediska ochrany Divoké Šárky je rizikové i horolezectví. V současné regulované podobě však nemá negativní dopad. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP a městské části Prahy 6. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 5.887', E 14° 19.329'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz