česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Přírodní památka Vizerka

Přírodní památka Vizerka se nachází na strmém levobřežním úbočí meandru Šáreckého potoka, pod jihovýchodním okrajem intravilánu Nebušic. Území leží v nadmořské výšce 236–285 m. Jako i případě další části Šáreckého údolí se jedná o úsek zachovalé, esteticky i přírodovědně hodnotné krajiny na okraji velkoměsta. Ochranné pásmo vytváří dlouhý souvislý pás lesů a sadů od Divoké Šárky až po Jenerálku. Výměra ochranného pásma 75, 5 ha.

Hlavním důvodem vyhlášení, které bylo připravované již od 60. let, byla xerotermní flóra. Z důvodu nedostatečné péče došlo k redukci populací některých významných rostlin, např. koniklece lučního nebo hvězdnice zlatovlásku. Přesto se jedná o lokalitu floristicky stále značně hodnotnou. Ze zoologického hlediska je území významné výskytem plazů, konkrétně užovky hladké a ještěrky obecné, a především teplomilných bezobratlých, například pavouka stepníka rudého, brouka střevlíčka a řady mandelinek a nosatců. Na lesní porost je vázán střevlík zahradní.

Cílem péče a ochrany oblasti je zachování nelesních biotopů xerotermních trávníků a skal. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.112', E 14° 19.338'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz