česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Studánka Zlodějka

Charakteristika: Studánka se nachází v nadmořské výšce 338 metrů, je tvořena betonovou skruží s průměrem 110 cm. Je zakrytá nesnímatelným betonovým poklopem, vystupující 35 cm nad terén. 3,5 m pod studní pod obráceným betonovým korýtkem vychází kovová trubka, z níž padá voda do malé tůňky a poté odtéká stružkou k potoku.

Rozbor vody: Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací. Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l). V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost pramene: Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,4 do 10 l/s. Vzhledem ke sníženým srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá. Víte, že? Betonová stavba za studánkou je bývalý vodárenský zdroj pro Dědinu. Úpravy zde provedla základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochrana herpetofauny. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 5.747', E 14° 18.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz