česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Hvozdnice 1

Základní informace

Jedná se o meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů poskytují útočiště mnoha druhům ptáků a obojživelníků. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1989 na rozloze 56,24 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou mokřadní ekosystémy včetně soustavy Slavkovských rybníků v nivě potoka Hvozdnice a meandry Hvozdnice s výchozy podložních hornin a pleistocénních sedimentů. V jílovo-prachovitých břidlicích lze nalézt fosilizované pozůstatky bezobratlých (především schránky hlavonožců a mlžů) i spodnokarbonských rostlin. Skalní podloží na několika místech vystupuje také v korytě říčky. V bývalé pískovně, která je rovněž součástí rezervace, jsou k vidění také vodněledovcové sedimenty – uloženiny ledovcových toků a jezer.

Rostlinstvo

Vegetaci tvoří přírodě blízká a druhově pestrá rostlinná společenstva stojatých vod rybníků s přirozeným litorálem, navazujících ostřicových mokřadů a bažin a zbytků lužních lesů – střemchových jasenin. Na rybnících rostou vodní rostliny např. závitka mnohokořenná (Spirodella polyrhiza), lakušník vodní (Batrachium aquatile), rdest světlý (Potamogeton lucens) a bublinatka jižní (Utricularia australis). V litorálu rybníků a na ostřicových a zblochanových mokřadech rostou kosatec žlutý (Iris pseudacorus), jedovatá bíle kvetoucí miříkovitá rostlina halucha vodní (Oenanthe aquatica) a šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), která je kvůli tvaru listů lidově nazývána roháč nebo hadí jazyk.

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Hvozdnice

Hvozdnice

Řeka Hvozdnice

Řeka Hvozdnice

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.844', E 17° 50.758'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz