česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Hraniční meandry Odry 1

Základní informace

Přírodní památku tvoří meandrující koryto řeky Odry. Průtoky horního úseku řeky Odry se vyznačují silnou rozkolísaností a častým výskytem povodní, při kterých dochází k pravidelnému zaplavování území a k intenzívním změnám v trase a charakteru koryta, např. k jeho náhlému překládání. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1996 na rozloze 126,36 ha.

Předmět ochrany

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy.

Živá příroda

Dynamicky se chovající koryto řeky Odry lemované zachovalými věkově pestrými vrbovo-topolovými lužními lesy je biotopem pro řadu významných druhů. Starší lužní porosty obývají vzácní brouci – lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderme eremita). Zvodnělá místa, trvalé a periodické tůně jsou útočištěm obojživelníků např. kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky obecné (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana esculenta) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda). Území přírodní památky je současně zařazeno mezi území soustavy NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita Meandry Dolní Odry a součást ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Hlavním a dlouhodobým cílem ochrany přírody a krajiny v přírodní památce je v co největší možné míře zachování přirozeného vývoje vodního toku a na něj vázaných přírodních stanovišť.

Bombina variegata

Bombina variegata

Rana esculenta

Rana esculenta

Hraniční meandry Odry

Hraniční meandry Odry

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.752', E 18° 21.063'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz