česky english deutsch polski <<< >>>

Vrcholy a výhledy na Beskydy

Benešky

Zonace CHKO Beskydy Rozhlédněte se kolem. Nacházíte se v první zóně CHKO Beskyd. Ze čtyř zón podléhá nepřísnější ochraně. Tvoří 5, 6 % z celkové rozlohy CHKO Beskydy. Důvodem ochrany jsou přírodě blízké nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy, udržované v žádoucím stavu vhodnými opatřeními nebo ponechané v přirozeném vývoji. Jedná se zejména o zvlášť chráněná území, nadregionální biocentra či jejich části a nejhodnotnější regionální biocentra. Biocentrem rozumíme vhodné životní prostředí pro udržení živočišných populací. V těchto zónách se lidská činnost omezuje na minimum. Zbytková lidská činnost je přísně řízená. Vylučuje se také stavba nových staveb, skládek, těžby nerostů. Požadují se minimální zásahy do vodního režimu, usměrnění nejšetrnějšího rekreačního nepobytového využití. Na Beneškách lze na jaře, v létě i na podzim obdivovat krásné, rozvoněné valašské louky s typickým zastoupením bohaté valašské luční květeny.

Podhorské a horské pastviny Zatímco dříve byly pastviny v Beskydech nejrozšířenějším typem bezlesé vegetace, dnes jsou zachovány jen ve zbytcích. Stejně jako mizí tradiční pastviny pro ovce a skot, mizí i druhy, které svůj životní cyklus přizpůsobily pastvě. Proto je dnes řada druhů pastvin ohrožena a chráněna. Jen na několika místech v Beskydech můžeme potkat modrokvěté hořečky nebo kdysi velmi hojný kociánek dvoudomý, vzácné jsou i orchideje, jako vemeníček zelený nebo prstnatec bezový. Jedinečností beskydských pastvin jsou roztroušené keře jalovců, které spoluvytváří neopakovatelný krajinný ráz. Podhorské a horské pastviny jsou v Beskydech ohroženy především upouštěním od pastvy, popřípadě kosení.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010 stanice HS Soláň 420 721 886 263 www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 23.946', E 18° 17.544'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz