česky deutsch <<< >>>

Rudný lom Ejpovice

Ekologická sukcese – pokročilé stadium

V lemových porostech zatopeného Rudného lomu Ejpovice dospěly procesy přirozené ekologické sukcese do pokročilých až klimaxových stadií. Na plochách souše byly pionýrské náletové dřeviny keřového i stromového patra postupně nahrazeny dřevinami klimaxovými, především dubem zimním (Quercus petraea), habrem obecným (Carpinus betulus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), javorem mléčem (Acer platanoides), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), olší lepkavou (Alnus glutinosa), bukem lesním (Fagus sylvatica), jilmem drsným (Ulmus glabra), lípou malolistou (Tilia cordata), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos), střemchou pozdní (Prunus serotina) a dubem letním (Quercus robur). V keřovém patru je zastoupen hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svída bílá (Cornus alba), svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský (Euonymus europea), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), krušina olšová (Frangula alnus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a růže šípková (Rosa canina). Bylinné patro je dobře vyvinuté. Místy je tvořeno zapojenými vysokostébelnými trávníky a květnatými loukami. V centrální zatopené část rudného lomu se vyvinulo typické společenstvo ryb, bezobratlých vodních živočichů a ptáků pokročilého stadia ekologické sukcese ve vodní nádrži. Pokročilá stadia ekologické sukcese se vyznačují postupným snižováním počtu druhů tím, že v důsledku intenzivní mezidruhové konkurence mizí druhy konkurenčně slabší. Rostliny jednoleté s velmi vyvinutou schopností kolonizovat prázdné plochy s živinami chudým substrátem a s plným slunečním ozářením jsou nahrazovány rostlinami vytrvalými s pomalejší rychlostí růstu, které lépe snášejí zhoršené světelné podmínky vznikající zástinem v zapojeném porostu. U druhů konkurenčně silnějších narůstají počty jedinců v populaci a zvyšuje se efektivita využívání vody a živin k tvorbě organické hmoty fotosyntézou. Hrubá míra produkce biomasy stoupá. Roste intenzita toků živin a informací v ekosystému. Rychlost výměny živin mezi biotickým a abiotickým subsystémem zprvu roste, později začíná klesat. Minerální koloběhy se uzavírají a výstupy z ekosystému jsou minimální. Zvyšuje se celková odolnost společenstev i ekosystému vůči vnějším faktorům způsobujícím narušení (disturbanci) prostředí.

GPS pozice

N 49° 45.087', E 13° 31.133'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz