česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Ekologická stabilita krajiny a ÚSES

Nepřírodní biotopy přispívají ke zvýšení ekologické stability krajiny. Poskytují útočiště řadě druhů a působí pozitivně na druhovou rozmanitost i ve svém okolí. Často rovněž fungují jako důležité migrační trasy pro řadu organismů. Rovněž mohou poskytovat řadu ekosystémových služeb, například přispět k zadržování vody v krajině, či poskytovat útočiště pro přirozené predátory hmyzích škůdců a tak snižovat škody zemědělcům. V neposlední řadě působí jako zajímavý krajinný prvek. Ekologická stabilita je schopnost ekosystému odolávat rušivým vlivům a vyrovnávat je. Stabilní ekosystém je schopný přes působící stres, jakým jsou například lidské zásahy, nepříznivé klimatické podmínky, katastrofické události apod., dále poskytovat cenné ekosystémové služby. Do ekosystémových služeb patří například poskytování esenciálních zdrojů, jako je sladká voda, regulace klimatu a vodního režimu, zajištění úrodnosti půd nebo rekreační a estetické služby. Cílem ochrany stability kromě zachování ekosystémových služeb i zachování přírodní rovnováhy krajiny, tedy takového stavu, kdy se krajina autoregulačními mechanismy udržuje ve stabilním stavu. Ekologická stabilita společenstva je dávána do souvislosti s jeho celkovým druhovým bohatstvím. Například smíšený les lépe odolává chorobám, parazitům a extrémním výkyvům klimatu, než smrková monokultura. Existují i příklady velmi odolných, druhově chudých společenstev např. rákosiny, či druhově chudé kyselé bučiny. Obecně lze říci, že krajina s více typy společenstev je stabilnější, než krajina méně rozrůzněná. Žádoucím stavem zůstává, aby byla zachována pokud možno co nejvyšší biodiverzita společenstev. Pro ochranu ekologické stability byl v České republice vyvinut tzv. Územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES pracuje celkem se 3 skladebnými prvky – biocentry, biokoridory a interakčními prvky. Biocentra jsou základním funkčním prvkem ÚSES. Biokoridory plní funkci migračních tras. Zprostředkovávají bezproblémovou migraci jedinců mezi biocentry. Je důležité zajistit, aby biokoridory nebyly přerušovány nepřekonatelnými bariérami, jako jsou např. dálnice. Posledními skladebnými prvky ÚSES jsou interakční prvky. Často se jedná například o stromové aleje podél cest, solitérní remízky v polích, či městské parky. Odval Dolu Jindřich II ve Zbýšově má poměrně vysokou geomorfologickou diverzitu. Velmi cenné jsou plochy živinami chudé haldoviny v bylinném patru téměř bez vegetačního krytu. Cenným prvkem jsou rovněž strmé svahy se společenstvem křovinaté stepi. Odval je dnes funkčním biocentrem lokálního významu.

GPS pozice

N 49° 9.718', E 16° 21.375'
[GPX]

[MAPY.CZ]