česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vyšný

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na většině plochy dna Kamenolomu Vyšný zastoupeni společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese. Společenstva pokročilejších stadií ekologické sukcese osídlují lem a těžební stěny lomu. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 34 druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida), z nichž Allogalumna crassiclava je novým druhem pro Českou republiku. Biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je poměrně nízká, což je dáno nedostatkem ploch s jemným písčitým substrátem. Jejich společenstvo je reprezentováno 12 druhy (5 ohroženými a 2 zvláště chráněnými). Z toho pouchlík (Nysson niger) je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidovaný v kategorii EN – ohrožené taxony. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří čmelák proměnlivý (Bombus humilis) vyhláškou zvláště chráněný jako ohrožený druh, čmelák širolebý (Bombus wurflenii) vyhláškou zvláště chráněný jako ohrožený druh, zlatěnka (Hedychrum nobile) a hbitík (Tachysphex obscuripennis). Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 5 druhy. Z nich Formica cunicularia je podle vyhlášky zvláště chráněný jako ohrožený druh. Biodiverzita brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu poměrně vysoká. Společenstvo je tvořeno 10 druhy, z nichž Dyschiriodes nitidus je v Červeném seznamu evidovaný v kategorii VU – zranitelné taxony. Také biodiverzita zástupců řádu motýlů (Lepidoptera) je značně vysoká. Bylo zde dokumentováno celkem 23 druhů, z nichž modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) je v Červeném seznamu evidovaný v kategorii VU – zranitelné taxony. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byli zaznamenány oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica), hlemýžď zahradní (Helix pomatia), zrnovka mechová (Pupilla muscorum) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) Modrásek hnědoskvrnný je vzácnější motýl z čeledi modráskovitých (Lycaenidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony. Rozšířen je od Pyrenejí přes východní Francii, Itálii, střední Evropu, Balkán, Turecko, jih Ruska až do Íránu a Sýrie. V České republice se roztroušeně vyskytuje v teplých oblastech. Rozpětí jeho křídel je 3 – 4 cm. Jejich základní barva je světle modrá s matným leskem. Samice mají výrazný hnědý lem na předních i zadních křídlech. Optimálními biotopy, které preferuje, jsou suché stepní lokality, výslunné stráně, suché úvozy, železniční náspy, předpolí lomů s odstraněnou zeminou, extenzivní pastviny a suché louky. Většinou žije v ekosystémech na bazických půdách od nížin až do podhůří.

Modrásek hnědoskvrnný

Babočka kopřivová

GPS pozice

N 48° 49.946', E 14° 17.846'
[GPX]

[MAPY.CZ]