česky english deutsch <<< >>>

Rašeliniště Přebuz

Společenstva a druhy rostlin

Podle mapy potenciální přirozené vegetace pokrývaly krajinu Rašeliniště Přebuz a jeho okolí podmáčené rohozcové smrčiny (Mastigobryo-Piceetum) v komplexu s rašelinnou smrčinou (Sphagno-Piceetum) v kombinaci s komplexem horských vrchovišť (Sphagnetalia medii exck. Pino rotundatae-Sphagnetum, Eriophoro vaginami-Pinetum sylvestris). Jedná se o vrchovištní rašeliniště, ve větší části plochy vytěžené, umožňující stratigrafické a palynologické studium profilu rašeliny v souvislém defilé. Na dně rašeliniště je místy odkrytý nezralý kaolinový profil, žuly mladšího intruzivního komplexu karlovarského plutonu, cínonosné greiseny a prokřemenělá mylonitová pásma. Rašeliništěm prostupují zvodnělé propadliny po hlubinné těžbě cínu v okrsku Kronesberg (Smrčina), připomínající blänky. Celé území je významné pro studium sukcese po skončení těžby. V lokalitě je několik menších i větších trvale zatopených terénních prohlubní se společenstvy vodních rostlin. Na větší části rašeliniště a v okolních lesích dospěly procesy ekologické sukcese do pokročilých až klimaxových stadií. Plochy počátečních stadií ekologické sukcese s minimálním vegetačním pokryvem se nacházejí na místech, kde byla rašelina vytěžena až na substrát a podél cest přes lokalitu. Z hlediska rostlinných společenstev se jedná o biotop R3.1 Otevřená vrchoviště. Dominantními klimaxovými dřevinami v částech s pokročilým stadiem přirozené ekologické sukcese jsou smrk ztepilý (Picea abies) a borovice kleč (Pinus mugo) s ojedinělou příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris). Na menších plochách s počátečním stadiem přirozené ekologické sukcese se vyskytují pionýrské náletové dřeviny bříza pýřitá (Betula pubescens), topol osika (Populus tremula), vrba jíva (Salix caprea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bříza trpasličí (Betula nana). Poměrně velkou část lokality zabírají horské ostřicové a smilkové louky. Nepřírodní biotop je z botanického, ekologického i ochranářského hlediska velmi zajímavý. Bylo zde nalezeno celkem 89 druhů cévnatých rostlin, z toho 9 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro, 13 druhů ohrožených a 9 druhů zvláště chráněných. Do kategorie C2 – silně ohrožené taxony Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky patří bříza trpasličí (Betula nana) podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, vratička měsíční (Botrychium lunaria) zvláště chráněná jako ohrožený druh, suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a zdrojovka potoční (Montia hallii) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Kategorii C3 – ohrožené taxony reprezentují prha arnika (Arnica montana) zvláště chráněná jako ohrožený druh, rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, vřesovec pleťový (Erica carnea) zvláště chráněný jako ohrožený druh, světlík větvený (Euphrasia nemorosa), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris) zvláště chráněná jako ohrožený druh. Z kategorie C4 – vzácnější taxony vyžadující další pozornost byly zaznamenány šicha černá (Empetrum nigrum) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, koprník štětinolistý (Meum athamanticum) zvláště chráněný jako ohrožený druh a mochna bahenní (Potentilla palustris).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin Bříza trpasličí (Betula nana) Bříza trpasličí je vzácný opadavý keř z čeledi břízovitých (Betulaceae). V Červeném seznamu je evidována v kategorii C2 – silně ohrožené taxony a podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Rozšířena je v severní a východní Evropě od Grónska po Ural, na jihu po severní Německo, severní Polsko a hory střední Evropy. V České republice se vyskytuje vzácně jen na Šumavě, v Krušných horách a v Jizerských horách. Keř dorůstá výšky až 20 – 50 cm. Větve jsou často poléhavé, v mládí pýřité, později olysávající. Borka je hnědá až šedočerná. Čepele listů jsou okrouhlé, tupě vroubkované. Jehnědy přezimují v pupenech. Samčí jsou přisedlé, válcovité, až 1,5 cm dlouhé. Samičí až 0,8 cm dlouhé jsou stopkaté, vejčité, vzpřímené. Roste na vrchovištích a rašelinných loukách v podhůří a v horách, vždy na půdách silně kyselých. Kvete od dubna do května. Patří k vzácným glaciálním reliktům naší přírody.

Bříza trpasličí

Jestřábník oranžový

Rosnatka okrouhlolistá

Užitečné informace

Naučná stezka vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“.

Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum hub, rostlin a živočichů.

GPS pozice

N 50° 22.816', E 12° 36.070'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://