česky english deutsch <<< >>>

Rašeliniště Přebuz

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu je vcelku vysoká. Střídají se zde plochy s různorodým vegetačním krytem, které poskytují širší spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Na většině ploch rašeliniště dospěly procesy ekologické sukcese do pokročilých až klimaxových stadií. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 2 ohrožených druhů obojživelníků (z toho 1 zvláště chráněného), 2 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 47 druhů ptáků (z toho 18 ohrožených a 11 zvláště chráněných) a 2 druhů savců (z toho 1 ohroženého). Nízkou biodiverzitu má společenstvo obojživelníků (Amphibia), které tvoří 2 druhy v různém stupni ohrožení. Z nich čolek horský (Ichthyosaura alpestris) je v Červeném seznamu obratlovců České republiky evidovaný v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Kategorii LC – málo dotčené taxony reprezentuje skokan hnědý (Rana temporaria). Plazi jsou zastoupeni zmijí obecnou (Vipera berus) v Červeném seznamu evidovanou v kategorii VU – zranitelné taxony a vyhláškou zvláště chráněnou jako kriticky ohrožený druh a silnější populací ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) z kategorie NT – téměř ohrožené taxony, která je vyhláškou zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje solidní biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí v okolních lesních porostech. Z kategorie EN – ohrožené taxony Červeného seznamu obratlovců České republiky byl potvrzen výskyt bekasiny otavní (Gallinago gallinago) zvláště chráněné jako silně ohrožený druh, bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) zvláště chráněného jako silně ohrožený druh a tetřívka obecného (Tetrao tetrix) zvláště chráněného jako silně ohrožený druh, který je zároveň druhem soustavy NATURA 2000. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří krkavec velký (Corvus corax) zvláště chráněný jako ohrožený druh, havran polní (Corvus frugilegus), chřástal polní (Crex crex) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, který je druhem soustavy NATURA 2000, ťuhýk šedý (Lanius excubitor) zvláště chráněný jako ohrožený druh a žluna šedá (Picus canus), která je druhem soustavy NATURA 2000. Kategorii NT – téměř ohrožené taxony reprezentuje volavka popelavá (Ardea cinerea), čečetka zimní (Carduelis flammea), vrána černá (Corvus corone), křepelka polní (Coturnix coturnix) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, jiřička obecná (Delichon urbica) a ťuhýk obecný (Lanius collurio) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije linduška luční (Anthus pratensis), datel černý (Dryocopus martius), který je druhem soustavy NATURA 2000, vlaštovka obecná (Hirundo rustica) zvláště chráněná jako ohrožený druh a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Z dalších druhů byl zaznamenán rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze savců zde mimo jiné žije zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a jelen lesní (Cervus elaphus).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obratlovců Čolek horský (Ichthyosaura alpestris) Čolek horský je středně velký ocasatý obojživelník. V Červeném seznamu obratlovců České republiky je evidován v kategorii NT – téměř ohrožené taxony. Podobně jako u jiných čolků je poměrně velký vzhledový rozdíl mezi vodní (období rozmnožování) a suchozemskou formou. Samečkové dosahují velikosti asi 8 cm, samičky až 11 cm. Ocas je ze stran zploštělý. V době suchozemského života mají suchou, sametovou kůži. Hřbetní strana suchozemské formy bývá šedá až černavá, břišní žlutooranžová až ohnivě červená. Samečci ve svatebním šatu (ve vodě v období rozmnožování) jsou pestře zbarveni. Hřbetní strana je šedá, modrošedá či blankytně modrá. Uprostřed hřbetu se nachází asi 2 mm vysoký černě tečkovaný lem. Stejně zbarvený pruh se nachází na bocích. Břišní strana je žlutooranžová až ohnivě červená. Samičky jsou méně nápadné, mají zelenavý, hnědý, či šedý až černý hřbet, často s mramorováním. Břicho mají žluté až červené, vždy bez skvrn (rozlišení od čolka velkého). Během období rozmnožování žijí čolci horští ve vodě, jinak žijí většinou skrytě suchozemsky. Přes den jsou schovaní v úkrytech pod kameny, kmeny, v mechu či mezi kořeny. V noci se vydávají na lov různého hmyzu, pavouků či červů. Na podzim (většinou v říjnu) vyhledávají bezmrazé úkryty, kde ve strnulém stavu přečkají zimu.

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Tetřívek obecný je vzácný hrabavý pták z čeledi tetřevovitých (Tetraonidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii EN – ohrožené taxony, podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh a zároveň je druhem soustavy NATURA 2000. Obývá kontinentální Evropu a severní Sibiř po Ochotské moře. V Evropě početnost směrem k západu ubývá, od Francie dál se nevyskytuje. Od 50. let 20. století je v celé Evropě patrné snižování početnosti. V České republice dosáhl největší početnosti kolem roku 1910, v současnosti je rozšířený převážně v pohraničních pohořích. Populacím tetřívků prospívá velkoplošné odlesnění. V 70. letech 20. století byl zaznamenán dočasný vzestup počtů na imisemi poškozených vrcholových partiích Krušných a Jizerských hor. Podobná situace nastala i v některých vojenských prostorech. Tetřívek obecný váží 1 – 1,8 kg a rozpětí křídel má 65 – 80 cm. Samec je černý s bílou páskou přes křídlo. Vnější ocasní pera má lyrovitě zahnutá. Nad okem sytě červené lysé plochy. Samice je rezavě hnědá, tmavě kropenatá. Tetřívkům vyhovují lesy střídané s volnými plochami, pastviny s roztroušenými remízky a rašeliniště. Žije v polygamii. Od března probíhá na stálých tokaništích tok. V květnu až červnu samice snáší 6 – 10 vajec do hnízda, které je jenom důlkem v zemi pod vegetací. Mláďata se líhnou po 25 – 27 dnech a hned po oschnutí opouštějí hnízdo. Vyvíjejí se velmi rychle, od druhého dne si sama hledají potravu. Ve stáří 1 týdne už poletují, ve 2 týdnech jsou schopna delších přeletů. Rodinky se drží pohromadě do srpna až září, pak se rozdělují do hejnek podle pohlaví. Pohlavně dospívají po 10 měsících. Nejdelší zaznamenaný věk je 5,5 roku. Potrava je z větší části rostlinná (plody, semena, pupeny, výhonky i listy). Živočišná potrava (hmyz, pavouci) převažuje hlavně na jaře a u mláďat.

Čolek horský

Skokan hnědý

Užitečné informace

Naučná stezka vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“.

Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum hub, rostlin a živočichů.

GPS pozice

N 50° 22.813', E 12° 36.432'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://