česky <<< >>>

EVL Drhleny

Acidofilní bučiny

Acidofilní bučiny

Jedná se o floristicky chudé acidofilní bukové porosty, které se vyskytují v nižších polohách. V bukovém porostu je přimíšen dub, ojediněle jedle. Vyskytují se na minerálně chudých horninách – pískovce, ale také žuly, ruly, křemence, fylity, krystalické břidlice, kyselé vulkanity. Půdy jsou většinou mělké, skeletovité rankery.

Ve vyšších polohách se vyskytují smíšené bukové a smrko-jedlo-bukové lesy na všech geologických podložích, ale půdách minerálně nenasycených, náchylných k podzolizaci. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a oligotrofní druhy.

Základní informace

Lokalita se nachází v JZ části CHKO Český ráj, v katastrálním území obce Suhrovice, 0,5 km JV od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem. Území má charakter kaňonovitého úzkého zalesněného údolí s rybníkem a bažinami. Předmětem ochrany je vláskatec tajemný.

Geologické podloží lokality tvoří kvádrové pískovce, území je součástí SV části Jičínské pahorkatiny. Reliéf představuje erozní údolí vytvořené v mladším pleistocénu říčkou Kněžmostkou a jejími přítoky v tektonicky predisponovaném místě. Při jeho utváření došlo k proříznutí kvádrových pískovců svrchně turonského až coniackého stáří až na podložní svrchně turonské jílovce svrchní křídy.

GPS pozice

N 50° 29.565', E 15° 4.945'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz