česky <<<

EVL Příhrazské skály

Sečené louky

Extenzivní sečené louky

Extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných travin jako je ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Vyskytují se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravněných úhorech a v ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel.

Osidlují mírně kyselé až neutrální, středně hluboké až hluboké, mírně vlhké až mírně suché půdy s dobrou zásobou živin. Variabilita těchto porostů je poměrně široká. Velká proměnlivost druhového složení odráží poměrně široké ekologické spektrum a místní způsob hospodaření.

Základní informace

V Českém ráji je to území s nejrozsáhlejšími populacemi vrápence malého a s nejvyšším počtem lokalit.

Geologie: Česká křídová tabule, středně zrnité, slabě až středně litifikované a slabě kaolinické pískovce teplického souvrství. Oblast byla v neogénu proniknuta vulkanity typu olovinických nefelinitů až bazanitů. Největším tělesem je komínová intruze tvořící vrchol Mužského (463 m n. m.), kolem tohoto tělesa se jako denudační zbytek dochovaly vápnité jílovce a jílovité vápence.

Krajinná charakteristika: Pískovcové skalní město s charakteris­tickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi a převážně lesní vegetací. Pseudokrasová jeskyně v pískovci, tvořená dvěmi kavernami navzájem spojenými nízkou, krátkou chodbou. Vchod do jeskyně se nachází těsně pod okrajem Příhrazské plošiny, je orientovaný do hlubokého kaňonovitého údolí. V blízkosti vchodu se nalézá skalní brána a hluboký převis..

GPS pozice

N 50° 31.979', E 15° 2.597'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz