česky <<< >>>

EVL Podtrosecká údolí

Hlízovec Loeselův

Hlízovec Loeselův

V České republice je v současné době evidováno 13 lokalit (včetně mikrolokalit). Hlízovec roste na slatinách, slatinných loukách, v pánevních rašeliništích, na prameništích a vlhkých píscích s neutrální nebo slabě zásaditou reakcí. Je to světlomilná nebo jen mírný zástin snášející bylina s nízkou konkurenční schopností.

Osídluje zpravidla místa s řídkým bylinným patrem, bohaté mechové patro jí ale nevadí. Hladina podzemní vody je obvykle těsně pod povrchem půdy. Většina původních lokalit zanikla odvodňováním mokřadů, některá současná naleziště však naopak byla podmíněna lidskou činností.

Na slatinných loukách často doprovází zarůstající odvodňovací kanály, na jejichž bočních stěnách je nižší konkurence ostatních bylin. Vytrvalá, snadno přehlédnutelná bylina kvete od května do června, květy jsou samosprašné, ale může je opylovat i hmyz.

Základní informace

Území je soustava kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město. Předmětem ochrany je celkem 6 druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to kriticky ohrožený druh orchideje hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), silně ohrožená kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) a mech srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus).

Z živočichů pak: silně ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous), silně ohrožený druh ryby sekavec (Cobitis taenia) a kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

GPS pozice

N 50° 29.693', E 15° 13.396'
[GPX]

[MAPY.CZ]