česky english deutsch <<<

Třetihorní subtropy

Pískovna Pomezná

Pískovna Pomezná se nachází při severním okraji františkolázeňské pánvičky, která je součástí třetihorní Chebské pánve. Ložisko je tvořeno štěrkovito-písčitými uloženinami pliocénu (stáří 1,8–5 mil. let), v podloží lze očekávat miocénní cyprisové jílovce. Pískovna byla založena počátkem 20. století a podstatně byla rozšířena při stavbě hráze přehrady Skalka po 2. světové válce. Těžba suroviny je v současnosti komplikována rozsáhlým sesuvem v severním a severozápadním předpolí ložiska. Sesuv je aktivní od roku 1974 a je velkým problémem, neboť způsobuje devastaci přilehlých pozemků. V odlučné hraně západní části sesuvu vycházejí zvětralé horniny krystalinika (svory tzv. arzberské série) a dále na západ středně až hrubě zrnitá porfyrická smrčinská žula. Celé území je komplikováno zlomovou tektonikou severního okraje oherského příkopu. Z hornin krystalinika byla vybudována panská tvrz, jejíž ruiny se nacházejí v západní blízkosti pískovny. O tvrzi je první zmínka už v roce 1309. V 17. století byla přestavěna na mlýn. Objekt byl obydlen ještě ve 20. století, po roce 1945 zpustl a dnes z něj zůstalo pouze torzo hranolové věže. Funkci mlýna převzala nová malá vodní elektrárna. Jinak byla celá přilehlá obec Pomezná (Markhausen) zlikvidována. Nic nezbylo ani z osady Rathsam, která ležela na bavorské hranici při opačném břehu řeky. Byla podle ní nazvána přírodní rezervace na soutoku Ohře (Eger) a Reslavy (Röslau) chránící přirozené vodní toků a mokřiny s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

GPS pozice

N 50° 6.237', E 12° 15.575'
[GPX]

[MAPY.CZ]