česky english deutsch <<< >>>

Třetihorní subtropy

Pískovna Erika

Pískovna Erika je nejlépe odkrytým profilem starosedelského souvrství, které je nejstarší sedimentární jednotkou podkrušnohorského terciéru. Vznikalo ve starších třetihorách v prostředí říčních toků a mělkých jezer. Proto v něm převažují štěrky a písky, které byly někde zpevněny na slepence a pískovce. V prostoru pískovny má souvrství celkovou mocnost 22 m, těžilo se svrchních 12 m nad hladinou podzemní vody. V pískovně jsou výborné podmínky pro sledování různých druhů vrstevnatosti, zvrstvení a struktur hornin, ze kterých lze vyčíst mechanismus a prostředí vzniku sedimentů. Erika je mezinárodně známou lokalitou eocénní flóry. Fosilní rostlinné společenstvo starosedelského souvrství nese znaky tzv. stálezelených pralesů subtropického pásma. Charakteristickými dřevinami jsou skořicovník Daphnogene cinnamomea, předchůdce dubu Eotrigonobalanus furcinervis, vavříny Laurus, voskovníky Myrica či vějířolisté palmy Sabal. V opuštěné pískovně vzniklo zajímavé přírodní prostředí. Ve starších částech značně postoupily sukcesní procesy a plocha zarůstá vřesem (Calluna vulgaris), břízou (Betula pendula), borovicí lesní (Pinus sylvestris) a dalšími druhy, kterým vyhovuje prostředí chudé na živiny. Jinde sukcese ještě nepokročila do dřevinných fází – rozvolněné holé plochy se střídají s enklávami trávníků, mokřadů a vodních ploch. Postupně je osidluje vhodná vegetace, jako psineček (Agrostis sp.), sítina (Juncus sp.), orobinec (Typha sp.) či rdest vzplývavý (Potamogeton natans). Vlhké a vodní biotopy jsou vhodných místem pro život obojživelníků. Vyskytují se skokani (Rana sp.), rosnička obecná (Hyla arborea), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus). V pískovně sídlí od května do srpna kolonie břehulí říčních (Riparia riparia), která si hloubí dlouhé hnízdní nory v lomové stěně.  

GPS pozice

N 50° 13.018', E 12° 36.163'
[GPX]

[MAPY.CZ]