česky english deutsch >>>

Třetihorní subtropy

Počerenské sluňáky

V západním okolí Karlových Varů je mocnost sedimentární výplně Sokolovské pánve redukována. Vlivem tektonických pohybů koncem třetihor a následného odnosu se vedle sebe dostaly různě staré horninové jednotky. Na velmi malé ploše se tak mohou vyskytovat kaolinizované žuly, sedimenty bazálního starosedelského souvrství, hnědé uhlí josefských vrstev i sopečné uloženiny novosedelského souvrství.

V okolí Počeren (nyní součást karlovarské aglomerace) jsou zastoupeny všechny tyto geologické jednotky. V březových remízcích jihovýchodně od obce zaujmou křemencové balvany (tzv. sluňáky), které tam vytahali zemědělci z okolních polí a luk. Ve více méně přirozeném uložení lze sluňáky studovat v lesním porostu “Na Špici“ mezi železniční tratí a zahrádkářskou kolonií, který již náleží do katastru obce Jenišov. Křemence vznikaly v teplém a vlhkém (humidním) klimatu počátkem třetihor, kdy se během kaolinického zvětrávání podložních žul uvolňoval oxid křemičitý. Oxid křemičitý impregnoval pórovité písčité a štěrkovité vrstvy až na tzv. amorfní křemence.

Pozdějším odnosem méně odolných okolních sedimentů se křemencové polohy rozpadly na nepravidelné bloky, které byly působením zvětrávacích činitelů ohlazeny do nynějších tvarů. Velké křemencové balvany bývají doslova tvrdým oříškem pro stavební firmy, neboť jsou bez trhacích prací prakticky nerozpojitelné. Jsou odváženy vcelku anebo ponechány na místě jako zajímavá přírodní dekorace. Při hledání sluňáků u Počeren nejspíše narazíte na nepravidelné trychtýřovité propadliny a drobné vodní plochy. Jde o pozůstatky po těžbě hnědého uhlí.

GPS pozice

N 50° 13.910', E 12° 48.773'
[GPX]

[MAPY.CZ]