česky english deutsch <<<

Sedmihoří - Valcha

Chlum u Darmyšle

Velký a Malý Chlum leží asi 1 km jihozápadně od Darmyšle v severní části území s příhodným názvem Sedmihoří. Chlum patří mezi sedmero hlavních vrchů, které daly pohoří jméno. Zcela zalesněný hřbet leží v SZ části vrchoviny.

Vrcholová partie Chlumu

Kóta 571,5 m nad turistickým rozcestím Pod Racovským vrchem je spojena mělkým sedlem s Malým Chlumem, který dosahuje do nadmořské výšky 582 m. Výraznější sedlo odděluje Malý a Velký Chlum. Hlavní vrchol dosahuje nadmořské výšky 609,5 metrů a je druhým nejvyšším kopcem pohoří. Vnitřní kotlinu Sedmihoří i vnější okolí převyšuje o zhruba 140 metrů. V těchto místech se nacházelo několik výšinných, v pravěku opevněných poloh. Patří k archeologicky nejvýznamnějším lokalitám geoparku. Hradiště má rozlohu cca 12 ha, obepíná dva žulové vrcholky Chlumu a přirozeně se dělí v sedle na akropoli (okolí kóty 609 m) a předhradí (kóta 582 m). Obě části hradiště byly opevněny jednoduchým, kamenným valem, jehož průběh je zejména v předhradí nezřetelný. Jen na nejsnáze přístupné SV straně akropole je mohutnější a zdvojený, z vnější části je až 4 m vysoký. Na vrchu Chlumu stálo pravěké hradiště osídlené od přechodu starší ve střední dobu bronzovou a patří k tzv. „raně mohylovému horizontu“, datovanému do první poloviny 17. stol. př.n.l. Tak významné osídlení z tohoto přechodného období je v Čechách neobvyklé. V tomto případě je spojováno s počátky kolonizace kraje, kdy mohl Chlum hrát roli správního centra. V území bylo zachyceno osídlení z mladší a z pozdní doby bronzové tzv. milavečské, nynické kultury z doby cca 1200 – 900 př.n.l., pozdní halštatské kultury a osídlení z raného a vrcholného středověku. Chlum představuje svoji rozlohou i intenzitou osídlení jednu z největších lokalit mohylové oblasti střední Evropy. Archeologické nálezy jsou známé od 60. let 20. stol., kdy lesníci ohlásili nález pravěké keramiky. Od 80. let dvacátého století do r. 1990 probíhal systematický archeologický průzkum Západočeského muzea v Plzni, který odhalil tisíce zlomků pravěké i středověké keramiky. Osídlení hradiště přetrvalo dlouhou dobu s ohledem na velice extrémní přírodní podmínky, proto jsou nasnadě úvahy o možnosti jeho vzniku v souvislosti s místními rýžovišti kasiteritu a i spojitosti s nedalekými ložisky mědi.

Skalní mísa

Skalní mísy

GPS pozice

N 49° 37.588', E 12° 52.449'
[GPX]

[MAPY.CZ]