česky >>>

Sedmihoří - Valcha

Buček

Opuštěný lom na hřbetu kóty 517 m n.m. asi jeden kilometr východně od obce Racov.

Vrch Buček

V lomu vychází muskovit-biotitický rohovec s novotvořeným biotitem, cordieritem a andalusitem. Jde o kontaktní dvůr sedmihorského pně, který je tvořen granitem (žulou). Modrá zrna cordieritu jsou při mikroskopickém pozorování v hornině dobře patrná. Andalusit je typický minerál kontaktní přeměny a cordierit v horninách často provází. Vyskytuje se v podobě bílých až bělošedých jehliček, dobře po délce štěpných. Kontaktně metamorfované horniny zde vznikly z usazenin mladšího proterozoika a staršího paleozoika při výstupu variských hlubinných vyvřelin a kontaktu se zmíněnými usazeninami.

Kontaktní rohovec

Tyto kontaktní rohovce představují nejvyšší stupeň kontaktní přeměny hornin a přecházejí v místech nejbližších kontaktů až v ruly či migmatity. Jde o vzácný výskyt odkrytého vnějšího kontaktu intruze sedmihorského pně. Zdejší horniny náleží k moldanubické oblasti Českého masivu.

Odkryvy dobývek rohovce

GPS pozice

N 49° 38.669', E 12° 51.493'
[GPX]

[MAPY.CZ]