česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Satalice

Pod hradištěm

POZOR! VODA NENÍ PITNÁ! Jeden z nejpozoruhod­nějších pražských pramenů. Silný vývěr vody ze skalní pukliny, široké 13 cm. Puklina se záhy rozšiřuje v prostornou jeskyni cca 1,2 m širokou, 4 m vysokou a stejně tak hlubokou (takto byl pramen popsán v roce 2008, nyní (nyní v r. 2012 je však menší). Pramen tvoří na dně jeskyně tůň a poté odtéká při stěně jeskyně do potoka. Přístup je po provizorní lávce, najdete ji cca 30m od zastavení směrem k potoku. Možnost, že silný pramen mohl sloužit jako zdroj vody pro obyvatele hradiště na ostrohu nad ním je jen teorií, chybí jakékoliv důkazy. Nazývá se také Trhlina, Pod hradištěm. Pramen je součástí přírodní rezervace Vinořský park a širšího přírodně-krajinářsky upraveného Vinořsko-Satalického komplexu. 20 m severněji se nalézá další pramen, zvaný Malá Trhlina. Na ostrohu nad pramenem je významná archeologická lokalita – areál slovanského hradiště a zaniklé středověké vsi Hradiště. Podle dostupných informací byl rozbor vody u této studánky proveden v roce 2007. Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 10%.

V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.

Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Kolotočník zdobný – invazivní rostlina

Ve Vinařském parku se vyskytovali před likvidací v roce 2004 velká množství invazivních druhů rostlin jako například bolševník velkolepý (inf. panel), dále kolotočník zdobný.

V ČR není tento druh původní, zprvu zřejmě pěstován převážně v botanických zahradách (doklady o pěstování jsou z poloviny 19. století), brzy ale začal zplaňovat (zřejmě kolem roku 1870), první nálezy jsou z okolí Prahy, na Moravě se objevil kolem roku 1913, ve 30. až 40. letech 20. století začíná invaze druhu do přirozených lesních porostů, v současné době je rozšířen na velké části území ČR, často ve velkých porostech, chybí jen ve vyšších horských polohách, řidčeji se vyskytuje pouze v územích vzdálených od komunikací a lidských sídel. Původní areál rozšíření zahrnuje jižní část západní Sibiře, západní Mongolsko a západní Himaláj. Druhotně byl zavlečen i do dalších částí Asie, velké části Evropy, severní Afriky a Severní Ameriky a na mnoha místech zcela zdomácněl.

Stanovištěm bývají břehy, lesy, lesní cesty a okraje, lesní údolí a rokle, křoviny, příkopy, rumiště, parky, hřbitovy, zahrady, přístavy, náspy, preferuje půdy čerstvě vlhké, výživné, kyselé až slabě zásadité, humózní, písčité až hlinité, dusíkaté, stanoviště stinné až polostinné, s vyšší vzdušnou vlhkostí.

Užitečné informace

Kam dál?

Směrem na Satalice cca 10 min se nachází zastavení č. 6. Na rozcestí opačným směrem cca 4 min pěší chůzí je zastavení č. 4 U Kamenného sto­lu.

Užitečné kontakty

  1. Městská policie pohotovostní telefon hlídky MP okrsku Praha Vinoř :

Strážník Petr Nosek tel. číslo: 720 513 754 S­trážník Václav Havlík tel. číslo: 721 894 690

  1. Místní oddělení policie ČR

V obci Vinoř není k dispozici avšak spádově : MOP Čakovice

  1. Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

GPS pozice

N 50° 8.226', E 14° 35.176'
[GPX]

[MAPY.CZ]